หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
          งานก่อสร้างโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย งานทางด้านสาธารณูปโภค ที่ต้องมีโครงสร้างเกี่ยวกับชั้นดิน ซึ่งวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติดินเพื่อการออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ การจัดทำสื่อการสอนนี้ ประกอบไปด้วยทฤษฏีและปฎิบัติการทดสอบซึ่งอยู่ในรูปแบบของวิดีทัศน์ ทำให้มีความเข้าใจขั้นตอนการทดสอบที่ซับซ้อน ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มีการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
          สื่อการสอนวิชาปฐพีกลศาสตร์ ในส่วนของทฤษฎีและปฏิบัติการนี้ จัดทำขึ้นภายใต้ทุนวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
     หนังสือแนะนำเพิ่มเติม
หนังสือแนะนำ
หนังสือแนะนำ
หนังสือแนะนำ
หนังสือแนะนำ
หนังสือแนะนำ
ปฐพีกลศาสตร์ทฤษฎีและปฏิบัติการ ทดลองปฐพีกลศาสตร์ ปฐพีกลศาสตร์ การเจาะสำรวจดินทางวิศวกรรม : การเจาะสำรวจ เก็บตัวอย่างและการทดสอบในสนาม ข้อมูลสภาพดินบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์