หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
คลิกเพื่อขยายรูป ทดลองปฐพีกลศาสตร์
Soil Laboratory Testing
 
สถาพร คูวิจิตรจารุ
 
 
ไลบรารี่ นาย พับลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ
480 หน้า ราคา 300 บาท

คำนำ

         วัตถุประสงค์ของหนังสือการทดลองปฐพีกลศาสตร์เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้รายละเอียดการทดสอบดิน (ทราย) แก่นิสิต นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท ช่างเทคนิค และวิศวกร ผู้เกี่ยวข้องในงานทดสอบดินทั่วไป เนื้อหาของหนังสือจะกล่าวพื้นฐานทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง การปฏิบัติการได้เจาะจงเฉพาะวิชาการในทางปฏิบัติเป็นหลักใหญ่เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างจะกว้างจึงไม่สามารถจัดหมวดหมู่สำหรับการทดลองในห้องเรียนได้เลยทีเดียว เนื่องจากหัวข้อการทดลองบางหัวข้อมีความสัมพันธ์กัน เพื่อความเหมาะสมจึงได้รวบรวมไว้ในบทเดียวกัน เช่น ในบทการทดสอบการบดอัดแบบมาตรฐาน การบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน อยู่ในบทเดียวกัน เป็นต้น สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชานี้ในห้องทดลองควรจะได้จัดตารางหัวข้อการทดลองเสียใหม่ ตามความเหมาะสมตามเวลาและหลักสูตรที่เรียน
         เครื่องมือต่าง ๆ มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ผู้ใช้จะต้องศึกษารายละเอียดจากคู่มือของเครื่องมือ และจากตำราต่าง ๆ จะทำให้การใช้เครื่องมือมีประสิทธิภาพดี และมีผลให้ผลการทดสอบมีค่าถูกต้องยิ่งขึ้น ผู้ที่มีความจริงจังต่องานทดสอบเท่านั้นจึงจะเห็นคุณค่าในข้อนี้ หรือในทางตรงกันข้ามจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไป เครื่องมือทดสอบดินในห้องทดลองในอดีตได้มีการออกแบบเครื่องมือตามหลักทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์ในมหาวิทยาลัย สถาบันต่าง ๆ หลังจากได้ทดลองใช้จนเป็นที่ยอมรับจากสถาบันมาตรฐานต่าง ๆ แล้ว (เช่น ASTM, AASHTO, BS, ฯลฯ) จึงได้มีการผลิตจำหน่ายเป็นการค้าโดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือต่าง ๆ ในปัจจุบันในห้องทดลองยังคงใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเป็นหลัก แต่ได้มีความก้าวหน้าทางอีเล็คทรอนิคส์ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือต่าง ๆ ได้ออกแบบเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นตามหลักการพื้นฐานวิธีการทดสอบเดิม ดังนั้นในห้องทดลองจะพบมีการใช้เครื่องมือต่างชนิดกันในการทดสอบเดียวกัน ในตำราเล่มนี้ ได้อธิบายเครื่องมือที่เป็นพื้นฐานความเข้าใจในกลไกเครื่องมือนั้น ๆ ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือที่แตกต่างออกไปจากตำรานี้ทำการทดสอบดินได้ถูกต้อง ถ้าใช้เครื่องมือที่มีความซับซ้อน ควรจะศึกษาคู่มือการใช้เครื่องมือให้ละเอียด
         ความตั้งใจเดิมของผู้เขียนจะให้หนังสือเล่มนี้มี 2 เล่ม แต่ในที่สุดได้จัดพิมพ์รวมเป็นเล่มเดียวกันเพื่อความประหยัดในการพิมพ์ แต่แยกออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 จะรวบรวมการทดลองพื้นฐานไว้ทั้งหมดรวม 13 บท ส่วนในส่วนที่ 2 จะเป็นการทดลองที่ซับซ้อน คือการทดสอบการอัดตัวคายน้ำ (Consolidation Test) และการทดสอบแรงอัด 3 แกน (Triaxial Test) อีกทั้งภาคผนวก ที่ได้รวบรวมรายการเครื่องมือที่ใช้ในห้องทดลอง และในสนามต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการบริหาร การจัดซื้อ หรือ ซ่อมแซม เครื่องมือในห้องทดลอง ซึ่งจะทำให้หนังสือมีความหนาพอสมควร แต่จะมีหัวข้อการทดสอบครบสมบูรณ์
         ผู้เขียนหวังว่าหนังสือ “ทดลองปฐพีกลศาสตร์” เล่มนี้คงให้ความรู้ในศาสตร์นี้พบสมควร และยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อติติง แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้อ่าน เพื่อแก้ไขการจัดพิมพ์ในครั้งต่อไปให้สมบูรณ์
         ท้ายสุด ผู้เขียนขอขอบคุณ ผู้ที่ได้ช่วยเหลือในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ด้วยประการต่าง ๆ เขียนรูปประกอบ พิมพ์ต้นฉบับด้วยความอุตสาหพยายาม จนกระทั่งสามารถจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มได้
สถาพร คูวิจิตรจารุ
สิงหาคม 2541
บริษัท เอสพีที จีโอเทค จำกัด
18/20 ซ.วิภาวดีรังสิต 40 ถ.วิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กทม 10900
โทร/แฟกซ์ 513-3088 , 513-3600
ปฐพีกลศาสตร์ ทฤษฎีและปฏิบัติการ ทดลองปฐพีกลศาสตร์ ปฐพีกลศาสตร์ การเจาะสำรวจดินทางวิศวกรรม ข้อมูลสภาพดินฯ
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์