หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
          เมื่อเปิดสื่อการสอนปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์  จะพบกับข้อความด้านล่าง ซึ่งเป็นระบบการช่วยป้องกันความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์
 
 
สามารถแก้ไขได้ดังนี้
          คลิกขวาบนแถบสีเหลืองดังรูปด้านล่าง  เลือก Allow Blocked Content…
 
 
          จะปรากฏหน้าต่าง Security Warning ขึ้นมา ให้คลิก Yes  ก็จะสามารถใช้งานสื่อการสอนปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ได้
 
 
สื่อการสอนปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
          1. รายละเอียดทั่วไป
          2. รายละเอียดของแต่ละวิธีการทดสอบ
          3. หนังสือแนะนำเพิ่มเติม
 
 
1. รายละเอียดทั่วไป
          ส่วนของรายละเอียดทั่วไป  เป็นส่วนที่บอกถึงการใช้งานของสื่อการสอน สาเหตุของการจัดทำสื่อการสอน คณะผู้จัดทำ รวมไปถึงภาคผนวกที่มีตัวอย่างการเขียนรายงาน แบบฟอร์มการจดบันทึกในแต่ละการทดสอบ และบรรณานุกรม
 
2. รายละเอียดของแต่ละวิธีการทดสอบ
          รายละเอียดของแต่ละวิธีการทดสอบ จะประกอบด้วยวิธีการทดสอบทางด้านปฐพีกลศาสตร์ทั้งหมด 16 การทดสอบ ซึ่งแต่ละการทดสอบจะมีเมนูหลักที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดของการทดสอบ แต่โดยทั่วไปแล้วแต่ละการทดสอบจะประกอบด้วย คำถามก่อนเรียน, ทฤษฎี, วิธีการทดสอบ, ผลการทดสอบ, คำถามหลังเรียน, ในส่วนของวิธีการทดสอบจะมี วีดีทัศน์แสดงตัวอย่างการทดสอบ เพื่อเป็นแนวทางก่อนการปฏิบัติจริง แต่ทั้งนี้ต้องมีศึกษาถึงทฤษฎีและขั้นตอนการปฏิบัติก่อนรับชมวีดีทัศน์ เพื่อให้เกิดเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
3. หนังสือแนะนำเพิ่มเติม
          หนังสือแนะนำเพิ่มเติม จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการทดสอบทางด้านปฐพีกลศาสตร์
 
 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์