หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
        วิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีใน 3 ภาควิชา อันได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ โดยวิชานี้มีการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา และดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ในหมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องสถานที่และอุปกรณ์การทดสอบ อีกทั้งจำนวนนิสิตที่มีปริมาณมาก จึงจำเป็นต้องแบ่งกลุ่มนิสิตเป็น 3 กลุ่ม แยกตามวัน ทำให้ภาระการสอนค่อนข้างมากสำหรับอาจารย์ผู้สอน (3 วันต่ออาทิตย์ วันละ 3 ชั่วโมง ทุกภาคการศึกษา) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรผลิตสื่อการสอนในรูปแบบของโปรแกรมสื่อการสอนเพื่อการช่วยสอนและให้นิสิตเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างสนุกก่อนการสอนในครั้งต่อไป
          นอกจากวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ จะเป็นพื้นฐานความคิดทั้งหมดของการศึกษาด้านปฐพีกลศาสตร์ การปฏิบัติการทดสอบที่สอนในวิชานี้จะยังเป็นมาตรฐานและกฎข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่จะต้องทดสอบดินฐานรากและดินเพื่อการก่อสร้างตามมาตรฐานการทดสอบที่ได้กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง อาคาร หรือการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ดังนั้น การพัฒนาสื่อการสอนในวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ จึงเป็นประโยชน์อย่างสูงในการให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อความสามารถในการปฏิบัติการตรวจสอบและควบคุมการทดสอบให้ตรงตามมาตรฐาน
          โดยสรุปแล้ว การพัฒนาสื่อการสอนในวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ สามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้ทั้งในด้านการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และในด้านการให้ความรู้เพื่อปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงานต่างๆ หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จึงได้จัดทำโครงการนี้ โดยดำเนินงานร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีปฐพีและฐานราก ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์