หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
ภาคผนวก ก ตัวอย่างการเขียนรายงาน
          ตัวอย่างการเขียนรายงาน
 
ภาคผนวก ข แบบฟอร์มการทดสอบ
Chapter Subject
01
Soil Exploration : การสำรวจชั้นดินเบื้องต้น
02
Total Unit Weight : การทดสอบหาน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร
03
Water Content : หาปริมาณความชื้น
04
ATTERBERG'S LIMITS : การทดสอบขีดแอตเตอร์เบอร์ก
05
Specific Gravity of Soil : ความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน
06
Grain Size Analysis : การหาขนาดเม็ดดิน
07
Soil Classification : การจำแนกดินทางวิศวกรรม
08
COMPACTION : การบดอัดดิน
09
California Bearing Ratio: CBR : แคลิฟอร์เนีย แบริ่ง เรโช
10
Field Density Test : การหาความแน่นของดินในสนาม
11
Soil Permeability Test : ความซึมน้ำของดิน
12
Direct Shear Test : การทดสอบแรงเฉือนแบบโดยตรง
13
Unconfined Compression Test : การทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด
14
Triaxial Test : การทดสอบอัด 3 แกน
15
Consolidation Test : การทดสอบการอัดคายน้ำ
16
Kunzelstab : การเจาะหยั่งแบบเบา
 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์