หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
California Bearing Ratio: CBR : แคลิฟอร์เนีย แบริ่ง เรโช
    
แบบทดสอบก่อนเรียน
    
บทนำ
    
ทฤษฎี
    
เครื่องมือและอุปกรณ์
    
การเตรียมตัวอย่างดิน
    
วิธีการทดสอบ
    
การคำนวณ
    
ผลการทดลอง
    
แบบทดสอบหลังเรียน
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์