หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
การเจาะหยั่งแบบเบา (Light Penetrometer) Kunzelstab
    
บทนำ
    
ทฤษฎี
    
เครื่องมือและอุปกรณ์
    
วิธีการทดสอบ
    
 
    
 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์