หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
ผู้จัดทำ
ชื่อ ตำแหน่งในภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งในโครงการ
   1. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หัวหน้าหมวดวิศวกรรมปฐพี
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
หัวหน้าโครงการ
   2. รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ปรึกษาโครงการ
   3. รศ.ประทีป ดวงเดือน รองคณบดี ฝ่ายกายภาพ ที่ปรึกษาโครงการ
   4. นายเชิดพันธุ์ อมรกุล นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี ผู้จัดทำ
   5. น.ส.ศิริลักษณ์ ศิริสิงห์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิจัยฯ Web Design and Programing
ผู้ดำเนินงานด้านวีดีทัศน์
ชื่อ ตำแหน่งในภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งในโครงการ
   1. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หัวหน้าหมวดวิศวกรรมปฐพี
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
อำนวยการผลิตและถ่ายภาพ
   2. นายรัฐธรรม อิสโรฬาร วิศวกรปฐพีอาวุโสประจำศูนย์วิจัยฯ ควบคุมและดูแลการผลิต
   3. นายบรรพต กุลสุวรรณ วิศวกรปฐพีอาวุโสประจำศูนย์วิจัยฯ ที่ปรึกษาพิเศษและเสียงบรรยาย
   4. นายชิโนรส ทองธรรมชาติ วิศวกรปฐพีอาวุโสประจำศูนย์วิจัยฯ ที่ปรึกษาพิเศษ
   5. น.ส.กนกวรรณ ศรสูงเนิน นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี ที่ปรึกษาพิเศษ
   6. นายเชิดพันธุ์ อมรกุล นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี บทบรรยาย ถ่ายภาพ ตัดต่อและกราฟฟิค
   7. น.ส.ธรรมธิดา รัตนประทีป นิสิตปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสียงบรรยาย
   8. นางนิภา บุญทูล พนักงานธุรการ ประจำศูนย์วิจัยฯ ประสานงาน
   9. นายพรณรงค์ เลื่อนเพชร วิศวกร ประจำห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาตร์ ผู้แสดงการทดสอบ
   10. นายวิษณุพงศ์ พ่อลิละ นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี ผู้แสดงการทดสอบ
   11. นายวรวัชร์ ตอวิวัฒน์ นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี ผู้แสดงการทดสอบ
   12. นายสุปรีชา ฟุ้งกีรติ นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี ผู้แสดงการทดสอบ
   13. นายศิริศักดิ์ จินดาพล นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี ผู้แสดงการทดสอบ
   14. นายณัฐพล ไชยศิวามงคล นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี ผู้แสดงการทดสอบ
   15. นายมานพ อยู่พ่วง นิสิตปริญญาตรี มก.ฉกส. นิสิตฝึกงาน
   16. น.ส.วารุณี กะการดี นิสิตปริญญาตรี มก.ฉกส. นิสิตฝึกงาน
   17. น.ส.ศรัญญา สุขสวัสดิ์ นิสิตปริญญาตรี มก.ฉกส. นิสิตฝึกงาน
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์