หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 

ขอขอบคุณ

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เงินทุนสนับสนุนหลัก
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เงินทุนสมทบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  
   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เอื้อเฟื้อสถานที่การทดสอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เอื้อเฟื้อสถานที่การทดสอบ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
   สำนักการกีฬา เอื้อเฟื้อสถานที่การทดสอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สนามฟุตบอล (สนามอินทรีจันทรสถิตย์)
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและรากฐาน เอื้อเฟื้อบุคลากรและอุปกรณ์อำนวยความ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สะดวกรวมทั้งสถานที่จัดทำสื่อการสอน
   สุดท้าย ขอขอบคุณ ผู้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและรูปภาพต่างๆ ไว้ ณ โอกาสนี้
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์