หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
CONSOLIDATION TEST : การทดสอบการอัดคายน้ำ
    
แบบทดสอบก่อนเรียน
    
บทนำ
    
ทฤษฎี
    
เครื่องมือและอุปกรณ์
    
วิธีการทดสอบ
    
การคำนวณ
    
ผลการทดลอง
    
แบบทดสอบหลังเรียน
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์