หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
Soil Exploration : การสำรวจชั้นดินเบื้องต้น
    
แบบทดสอบก่อนเรียน
    
บทนำ
    
ทฤษฎี
    
วิธีการสำรวจ
    
การบันทึกข้อมูล
    
แบบทดสอบหลังเรียน
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์