หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
หนังสือ
   วรากร ไม้เรียง, จิรพัฒน์ โชติกไกร, ประทีป ดวงเดือน. 2525. ปฐพีกลศาสตร์ : ทฤษฎีและปฏิบัติการ. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ
   สถาพร คูวิจิตรจารุ. 2546. ทดลองปฐพีกลศาสตร์. ไลบรารี่ นาย พับลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ
   สถาพร คูวิจิตรจารุ. 2544. การเจาะสำรวจดินทางวิศวกรรม : การเจาะสำรวจ เก็บตัวอย่างและการทดสอบในสนาม. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ
ASTM Standard for Soil Test
   C136-06 Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
   D422-63(2002) Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils
   D427-98 Test Method for Shrinkage Factors of Soils by the Mercury Method
   D698-00 Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort
   D854-06 Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer
   D1556-00 Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method
   D1557-00 Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort
   D1883-99 Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory-Compacted Soils
   D2166-00 Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil
   D2167-94(2001) Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Rubber Balloon Method
   D2434-68(2006) Standard Test Method for Permeability of Granular Soils (Constant Head)
   D2435-96 Standard Test Method for One-Dimensional Consolidation Properties of Soils
   D2487-06 Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
   D3080-04 Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions
   D4318-05 Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils
   D4643-00 Standard Test Method for Determination of Water (Moisture) Content of Soil by the Microwave Oven Method
   D4767-04 Standard Test Method for Consolidated Undrained Triaxial Compression Test for Cohesive Soils
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์