หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
คลิกเพื่อขยายรูป การเจาะสำรวจดินทางวิศวกรรม :
การเจาะสำรวจ เก็บตัวอย่างและการทดสอบในสนาม
Soil Investingation : B
oring, Sampling and Field Tests
 
สถาพร คูวิจิตรจารุ
 
 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ
247 หน้า ราคา 200 บาท

คำนำ

         หนังสือการเจาะสำรวจดินทางวิศวกรรม : การเจาะสำรวจ เก็บตัวอย่างและการทดสอบในสนาม (Soil Investigation : Boring, Sampling and Field Tests) เล่มนี้รวบรวมจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในสาขาวิชานี้มามากกว่า 20 ปี ทั้งในด้านการสอน การอบรมสัมมนาบุคลากร การปฏิบัติด้วยตัวเองทั้งในด้านการออกแบบผลิตเครื่องมือ ปฏิบัติการเจาะสำรวจดิน จัดทำรายงานการเจาะสำรวจดิน ออกแบบฐานรากอาคารจากผลการเจาะสำรวจดิน และท้ายสุดได้รวบรวมเป็นรูปแบบของเอกสารประกอบการสอนวิชาปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) และ วิชาวิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering) มหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าสมควรจะได้จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ทั่วไปสำหรับนักศึกษา ช่างเทคนิค และวิศวกรที่ปฏิบัติการในศาสตร์ด้านนี้
         ในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหัวข้อหลักในการปฏิบัติการในสนาม หลักการที่ใช้ปฏิบัติในงานด้านปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรมฐานราก โดยใช้เครื่องมือที่ปฏิบัติการจริงครอบคลุมถึงวิธีการที่มีการประยุกต์ใช้ในประเทศไทยในรายละเอียด ส่วนเครื่องมือและวิธีการทดสอบที่มีใช้น้อย ได้รวบรวมไว้เป็นเกณฑ์
         ในบทที่ 1 จะเป็นวิธีการเจาะสำรวจ เก็บตัวอย่างดิน และการทดสอบวิธีต่าง ๆ สรุปวิธีการทดสอบ ข้อดี และข้อเสียต่าง ๆ การวางแผนการเจาะสำรวจดิน การจัดเตรียมข้อกำหนดรายละเอียดงานเจาะสำรวจดินการจัดเตรียมระเบียนปริมาณวัสดุการเจาะสำรวจดินจากบทที่ 2 ถึงบทที่ 6 จะเป็นรายละเอียดการเจาะสำรวจ เก็บตัวอย่างดิน และการทดสอบในสนามหลัก ส่วนบทที่ 7 จะเป็นรายละเอียดการทดสอบสนามอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยรวมเอกสารอ้างอิงซึ่งเป็นตำรา และบทความในต่างประเทศเป็นหลัก ได้รวบรวมไว้หลังบทสุดท้ายเพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติมในรายละเอียด
         ผู้เขียนหวังว่า หนังสือเล่มนี้คงมีประโยชน์ต่อนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) การทดสอบดินในห้องทดลอง (Soil Laboratory Test) และวิชาวิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering) ส่วนช่างเทคนิค วิศวกร ผู้ปฏิบัติการในอาชีพนี้อยู่ หนังสือเล่มนี้คงได้มีส่วนเสริมความรู้หรือเป็นข้อเปรียบเทียบการปฏิบัติที่ใช้อยู่ ผู้เขียนยินดีรับข้อคิดเห็น ข้อบกพร่องต่าง ๆ เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ เพื่อปรับปรุงในการพิมพ์ครั้งต่อไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
         ผู้เขียนขอขอบคุณผู้ที่ได้ช่วยเหลือในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ด้วยประการต่าง ๆ เขียนรูปประกอบ พิมพ์ต้นฉบับด้วยความอุตสาหพยายาม จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์
สถาพร คูวิจิตรจารุ
ปฐพีกลศาสตร์ ทฤษฎีและปฏิบัติการ ทดลองปฐพีกลศาสตร์ ปฐพีกลศาสตร์ การเจาะสำรวจดินทางวิศวกรรม ข้อมูลสภาพดินฯ
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์