หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
คลิกเพื่อขยายรูป ปฐพีกลศาสตร์ ทฤษฎีและปฏิบัติการ
SOIL MECHANICS : Theory and experiments
 
วรากร ไม้เรียง, จิรพัฒน์ โชติกไกร, ประทีป ดวงเดือน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ
180 หน้า ราคา 150 บาท

คำนำ

         ปฐพีกลศาสตร์ เป็นวิชาพื้นฐานของนิสิต, นักศึกษาในสาขาวิศวกรรมโยธา, ชลประทานในระดับปริญญาตรี และช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา ในระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงจาก “คู่มือ ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ เล่ม 1” ของผู้เขียนชุดเดียวกันนี้ และได้เพิ่มเติมเนื้อหาโดยเฉพาะทางด้านทฤษฎี เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจพื้นฐานที่มาก่อนทำการทดลองวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลศาสตร์ของดินเข้าไปด้วย จึงคิดว่านอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ นิสิต, นักศึกษา ในการเรียนแล้ว ยังจะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับอาจารย์ในสถานศึกษาที่เพิ่งเริ่มมีการสอนทางด้านปฐพีกลศาสตร์เพื่อจัดเตรียมห้องทดลอง และเครื่องมือทดลองอีกด้วย ผู้เขียนจึงได้เตรียมภาคผนวกไว้ตอนท้ายซึ่งกล่าวถึงนิยามศัพท์ทางปฐพีกลศาสตร์, การใช้และวิธีปรับแก้ เครื่องมือบางชนิดที่ใช้มากในห้องทดลองเช่น Dial Gage, วงแหวนวัดแรง เป็นต้น สำหรับท่านผู้เป็นวิศวกรและนายช่างที่ปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องก็จะได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นหนังสืออ้างอิง
         ผู้เขียนได้พยายามจัดลำดับของเนื้อหาของหนังสือ จากพื้นฐานเบื้องต้น เช่น การสำรวจชั้นดินคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน ความซึมน้ำ การบดอัด เป็นต้น ไปจนกระทั่งเรื่องที่ซับซ้อนขึ้น เช่น กำลังของดินโดย Triaxial Test และการทรุดตัว ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการเลือกศึกษาเฉพาะส่วนที่เหมาะสมสำหรับท่านผู้อ่านเอง หรือเท่าที่มีเครื่องมืออยู่ในหน่วยงานของท่าน ในกรณีที่หน่วยงานของท่านทำงานวิจัย หรืองานประจำทางด้านการทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ และมีข้อมูลที่จะต้องวิเคราะห์มาก ภาคผนวก ฉ. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยท่านได้มากโปรแกรมเหล่านั้นเขียนในภาษา BASIC ซึ่งใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กซึ่งมีราคาไม่แพงมากนักในปัจจุบันนี้
         สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำใด ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ในภายหน้า โปรดกรุณาติดต่อกับผู้เขียน ซึ่งยินดีจะตอบข้อสงสัยและรับฟังสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่ง
คณะผู้เขียน
อาจารย์ ดร.วรากร ไม้เรียง
อาจารย์ จิรพัฒน์ โชติกไกร
อาจารย์ ประทีป ดวงเดือน
มิถุนายน 2525
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปฐพีกลศาสตร์ ทฤษฎีและปฏิบัติการ ทดลองปฐพีกลศาสตร์ ปฐพีกลศาสตร์ การเจาะสำรวจดินทางวิศวกรรม ข้อมูลสภาพดินฯ
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์