หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
คลิกเพื่อขยายรูป ข้อมูลสภาพดินบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ว.ส.ท.
 
 
บริษัท จุดทอง จำกัด, กรุงเทพฯ
227 หน้า ราคา 300 บาท

คำนำ

         วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) เป็นสมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรมที่มีรากฐานและเติบโตขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของสมาชิกทั้งหลายมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรม สวัสดิการและทำเอกสารและสิ่งตีพิมพ์การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม การให้คำปรึกษาและเข้าร่วมโครงการวิศวกรรมของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ การสนับสนุนการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น
         นโยบายทางวิชาการที่สำคัญของ ว.ส.ท. ประการหนึ่งคือ ส่งเสริมการจัดทำตำราภาษาไทยในด้านวิศวกรรมปฏิบัติ และส่งเสริมให้มีการจัดทำคู่มือและมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ
         หนังสือกึ่งวิชาการเล่มนี้ เป็นผลงานชิ้นหนึ่งของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในความพยายามที่จะจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางวิศวกรรมที่สำคัญของประเทศไว้ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการทางวิชาการด้านวิศวกรรมของประเทศต่อไปในระยะยาว ความสำเร็จของผลงานี้ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านการจัดทำโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารข้อมูล ว.ส.ท. 1001-20 ชื่อ “ข้อมูลสภาพดินบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง” ซึ่งจัดพิมพ์เมื่อกุมภาพันธ์ 2520 และวิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพธรณีเทคนิคของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง” จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้จัดทำ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา ที่ได้ให้ความร่วมมือและร่วมกันจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นจนเป็นผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ทุกประกา
รศ.ต่อตระกูล ยมนาค
นายก ว.ส.ท.
(ประจำปี 2545-2546)
ปฐพีกลศาสตร์ ทฤษฎีและปฏิบัติการ ทดลองปฐพีกลศาสตร์ ปฐพีกลศาสตร์ การเจาะสำรวจดินทางวิศวกรรม ข้อมูลสภาพดินฯ
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์