HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
อ่านข่าว..

แบบฟอร์ม การตรวจสอบการเจาะสำรวจดินในสนาม

 

โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง

อ่านข่าว..

การพิบัติของถนนริมคลอง กรณีภัยแล้ง พ.ศ. 2558

 

โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง

อ่านข่าว..

บ้านทรุด บ้านร้าว บ้านล้ม ... จน รวย ไม่เกี่ยว

 

โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง

อ่านข่าว..

รายงานการสำรวจทางวิศวกรรม: กรณีแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง

อ่านข่าว..

Landslide Mitigation Seminar: International Academic Cooperation Delegation in Chiangrai, Thailand.

26-27 January, 2015


การสัมมนาการป้องกันและลดผลกระทบจากดินถล่ม บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง

อ่านข่าว..

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับ หน่วยวิจัยดินถล่ม ศูนย์วิจัยฯวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มก. และ ศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


จัดการประชุมสัมมนา การศึกษาคาดการณ์พื้นที่ดินถล่มจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะโลกร้อน บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง


วันอังคาร ที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-15.00 น.

แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริคเตอร์ จุดศูนย์กลางที่ อ.พาน จ.เชียงราย

 

คณะนักวิจัยจากหน่วยวิจัยธรณีวิศวกรรมแผ่นดินไหว และหน่วยวิจัยความปลอดภัยเขื่อน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำรวจพื้นที่เสียหาย และจัดทำเอกสารสรุปข้อมูล.. แผ่นดินไหวเชียงราย

อ่านข่าว..

คณาจารย์-นิสิต สาขาวิศวกรรมปฐพี มก.

ส่งบทความในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 19

ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 โรงแรมพูนแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

จำนวน 6 บทความ อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

นายจิตกร ประสมศรี

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี ม.เกษตรศาสตร์

 

ร่วมงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

คณาจารย์-นิสิต สาขาวิศวกรรมปฐพี

ส่งบทความในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ จัดโดย ม.เชียงใหม่

จำนวน 22 บทความ อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

สรุปการสัมมนาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

 

ทิศทางการเตือนภัยดินถล่มในประเทศไทย อ่านต่อ..

 

จัดโดย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านข่าว..

ศักยภาพและความพร้อมของศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก

 

จากงานวิจัย พัฒนาสู่การป้องกันภัย “ระบบเตือนภัยดินถล่มประเทศไทย” อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

ผศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ อาจารย์สาขาวิศวกรรมปฐพี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์

 

ได้รับรางวัล “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2554” อ่านต่อ..

จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านข่าว..

นายชิโนรส ทองธรรมชาติ (วิศวกรปฐพีอาวุโส) ศูนย์วิจัยฯ รับรางวัล Winners of the "Kyoto Young Dam Engineers Award"

 

ในการประชุมวิชาการ ICOLD 2012 Kyoto ณ ประเทศญี่ปุ่น จากบทความที่นำเสนอเรื่อง "Monitoring of Leakage through Face Slab of Nam Ngum2 CFRD" อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

แนะนำอาจารย์ใหม่ สาขาวิศวกรรมปฐพี มก.

 

อ.ดร.สุริยน เปรมปราโมทย์ อ่านต่อ..

2011: Ph.D. (Civil and Environmental Engineering), The University of New South Wales, Sydney, Australia

อ่านข่าว..

 


กฟผ. ร่วมลงนาม MOU กับ ม.เกษตรศาสตร์ อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

ศูนย์วิจัยฯ ขอร่วมความยินดีกับ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และหัวหน้าศูนย์วิัจัยฯ เนื่องในโอกาส

 

ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 อ่านต่อ..

อ่านข่าว..
นายชูศักดิ์ คีรีรัตน์ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมปฐพี

ไปร่วมงานวิจัย ณ Rensselaer Polytechnic Institute (RPI),
United State of America ระยะเวลา 1 ปี ... อ่านต่อ..


โดยทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา:
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อ่านข่าว..
นายกฤช เหลาสุภาพ นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี

ไปร่วมงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
ระยะเวลา 2 เดือน ... อ่านต่อ..


โดยทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด (Hokkaido University)
อ่านข่าว..
อาจารย์สาขาวิศวกรรมปฐพี 2 ท่านรับรางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย อ่านต่อ..

ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์์ และ ดร.อภินิติ โชติสังกาศ

ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ (กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี)

ประจำปีพุทธศักราช 2553 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


อ่านข่าว..

รายนามดุษฎีบัณฑิต - มหาบัณฑิต ใหม่ สาขาวิศวกรรมปฐพีประจำปี 2552 อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

มูลนิธีศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ มอบรางวัล บทความดีเด่นด้านวิศวกรรมปฐพี
ให้แก่ นายอำนาจ ยานุวิริยะกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ในประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15


อิทธิพลความหนาของชั้นดินกรุงเทพฯ ต่อพฤติกรรมการตอบสนองเนื่องจากแรงกระทำแผ่นดินไหวอ่านต่อ..

อ่านข่าว..

คณาจารย์-นิสิต สาขาวิศวกรรมปฐพี

ส่งบทความในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

จำนวน 23 บทความ อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี มก. ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง และ รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2552 อ่านต่อ..