HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 

กฟผ. ร่วมลงนาม MOU กับ ม.เกษตรศาสตร์

 
 
     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ฉบับที่ 2 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารสำนักผู้ว่าการ (ท.100) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554
          
     โดยความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมผลักดันความร่วมมือทางวิชาการกับ ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ถึงผลกระทบของแผ่นดินไหวที่มีต่อเขื่อน และความสูญเสียที่เกิดขึ้นหากเขื่อนเกิดการพิบัตั โดยเริ่มโครงการที่เขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งได้วิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อน เมื่อได้รับแรงกระทำจากแผ่นดินไหว และได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมและผลิตงานวิชาการที่เป็นประโยชน์มากมาย การร่วมมือกันดังกล่าว ทำให้เกิด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ขึ้น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 และมีระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้ครบกำหนดระยะเวลาแล้ว จึงมีการจัดการลงนามเพื่อต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการออกไปอีก เป็นระยะเวลา 5 ปี
 
     นายสุรศักดิ์  ศุภวิฑิตพัฒนา รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ ผศ.มยุรี  เทศผล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2558) โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. นายไพศาล  คัจฉสุวรรณมณี ชฟบ. นายประโมทย์  ฉมามหัทนา ชพน. นายเดชา  บุณยะกาญจน ผู้แทน อบย. นายสุรศักดิ์  ศิริกุล อรอ. นายประกิจ  กิจพ่อค้า อบฟ. รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ อีกหลายท่านเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมเป็นเกียรติการลงนามครั้งนี้ สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์และอาจารย์ ประกอบด้วย รศ.ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รศ.ดร.วรากร  ไม้เรียง ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก รศ.ดร.มงคล  รักษาพัชรวงศ์ หัวหน้าศูนย์จัดการและประยุกต์ใช้งานดาวเทียม ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกของตกลงในครั้งนี้
          
     บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นการจัดทำเพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการต่อกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารทรัพยากรทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูลข่าวสารร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาทางด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร มีการอบรมและสัมมนา เพื่อยกระดับความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้สูงยิ่งขึ้น