HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
อ่านข่าว..

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับ หน่วยวิจัยดินถล่ม ศูนย์วิจัยฯวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มก. และ ศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


จัดการประชุมสัมมนา การศึกษาคาดการณ์พื้นที่ดินถล่มจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะโลกร้อน บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง


วันอังคาร ที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-15.00 น.

อ่านข่าว..

เอกสารประกอบการบรรยาย

"การอบรมเรื่องแบบจำลองดินถล่มและการประมวลผลด้านธรณีวิศวกรรม"

 

โดยหน่วยวิจัยดินถล่ม อบรมให้แก่กรมทรัพยากรธรณี ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557


การเตือนภัยดินถล่ม
เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมของดินเพื่อการเตือนภัยดินถล่ม
คุณสมบัติทางธรณีวิศวกรรม
การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน
พฤติกรรมดินถล่มและการสำรวจทางวิศวกรรมปฐพี

อ่านข่าว..

เอกสารประกอบการบรรยาย "Dam Safety" อ่านต่อ..

 

โดย Professor Loren R. Anderson ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินและลดความเสี่ยง

ของเขื่อนที่อาจพิบัติจากพฤติกรรมการใช้งานกรณีปกติ กรณีน้ำหลากและกรณีแผ่นดินไหว

 

เมื่อวันที่ 5, 7, 8 เมษายน 2554

อ่านข่าว..

เอกสารประกอบการบรรยาย "Earthquake Analysis, Response and Safety Evaluation of Concrete Dams"


โดย Prof. Dr. Anil K. Chopra
จาก University of California Berkeley
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์เขื่อนคอนกรีตต่อแรงกระทำจากแผ่นดินไหว

มื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2553 อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

เอกสารประกอบการบรรยาย "Geotechnical Modelling"


โดย Prof.David Muir Wood
ผู้เขียนหนังสือ Geotechnical Modelling

เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2553 อ่านต่อ..

Download..
ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บรรยายหัวข้อ "การป้องกันภัยและผลกระทบดินถล่มเชิงพื้นที่"

ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเดียวอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ DVB-S เพื่่อการวิจัย ครั้งที่ 3, วันที่ 21 สิงหาคม 2552 ณ ห้อง 0602/L1 อาคารชูชาติกำพู

[ Downlad เอกสารการบรรยาย ]
Download..
ศูนย์วิจัยฯ จัดอบรม “การศึกษาด้านวิศวกรรมดินถล่ม” ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2552 วันที่ 23 เมษายน 2552 ณ ไบเทค บางนา

[ Downlad เอกสารการบรรยาย ]