HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 

กรมทรัพยากรน้ำ

ร่วมกับ หน่วยวิจัยดินถล่ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ ศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 
จัดการสัมมนา
เรื่อง “การศึกษาคาดการณ์พื้นที่ดินถล่มจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะโลกร้อน”
ภายใต้โครงการ ความเป็นไปได้และความถี่ของการเกิดอุทกภัย/ดินถล่มจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ ภาวะโลกร้อน: พื้นที่ศึกษาภาคเหนือ
 
วันอังคาร ที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-15.00 น.
ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ
 
กำหนดการ

08:30-09:00

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา

09:00-09:30

พิธีเปิดการสัมมนา
กล่าวต้อนรับ โดย ดร.ภาณุ มนุญวรวงศ์

ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาชำนาญการ

 

กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

หัวหน้าโครงการ/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ

 

กล่าวเปิด โดย นายสัมพันธ์ รากเงิน

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและวิจัยทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

09:30-10:45

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะโลกร้อน


โดย ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ

ศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

10:45-11:00

พักรับประทานอาหารว่าง

11:00-12:00

 

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อการเกิดดินถล่ม


โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมดินถล่ม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12:00-13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30

 

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อการเกิดดินถล่ม (ต่อ)


โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมดินถล่ม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14:30-15:00

ตอบข้อซักถามและคำแนะนำ/ ปิดการสัมมนา

 
Download เอกสารการจัดสัมมนา
 
1. ความเป็นมา - วัตถุประสงค์การจัดสัมมนา
2. กำหนดการ
3. คำกล่าวรายงาน กล่าวเปิดงาน
4. เอกสารการบรรยาย การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะโลกร้อน
5. เอกสารการบรรยาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/สภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อการเกิดดินถล่ม