HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม/ สัมภาษณ์ และการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานระดับพื้นที่

การศึกษา “โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำและปรับปรุงแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม” จัดโดย ปภ. ร่วมกับ GERD


Open
อ่านข่าว..

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับ หน่วยวิจัยดินถล่ม ศูนย์วิจัยฯวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มก. และ ศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


จัดการประชุมสัมมนา การศึกษาคาดการณ์พื้นที่ดินถล่มจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะโลกร้อน บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง


วันอังคาร ที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-15.00 น.

กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ หน่วยวิจัยดินถล่ม ศูนย์วิจัยฯวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มก.


จัดการประชุมสัมมนา

“การเตือนภัยและการจัดการด้านพิบัติภัยดินถล่มในประเทศไทย” บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง


วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องลาเวนเดอร์ ชั้น 2 ตึก Convention โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

กรมเจ้าท่า ร่วมกับ หน่วยวิจัยดินถล่ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มก.


จัดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงผลการศึกษา

"โครงการศึกษาและจัดทำแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง" บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง


วันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 08.30-13.30 น.
ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มก.


จัดการประชุมสัมมนา "โครงการ การศึกษาธรณีสัณฐานเพื่อการวางแผนลดผลกระทบ จากการทรุดตัวของตลิ่งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา" บทเรียนของคนชุมชนบ่อทอง


วันศุกร์ 13 กันยายน 2556 เวลา 08.30 - 13.30 น.
ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

อ่านข่าว..

 

Download เอกสารการบรรยาย

ประสบการณ์ทางธรณีวิศวกรรมการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานในหิน

โดย Prof. Paul Marinos, Dr. Harald Wagner และ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์  อ่านต่อ..

 

ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. โรงแรม เอส ซี ปาร์ค

อ่านข่าว..

คณาจารย์-นิสิต สาขาวิศวกรรมปฐพี

ส่งบทความในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ จัดโดย ม.เชียงใหม่

จำนวน 22 บทความ อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

สรุปการสัมมนาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

 

ทิศทางการเตือนภัยดินถล่มในประเทศไทย อ่านต่อ..

 

จัดโดย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านข่าว..

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 

จัดการบรรยายพิเศษ "เทคโนโลยีความปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety Technolgoy)”

โดย Prof. Loren R. Anderson อ่านต่อ..

 

ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 – 16.30 น.

อ่านข่าว..

ว.ส.ท. จัดงาน วิศวกรรมแห่งชาติ 2554 (National Engineering 2011)
ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการไบเทค

 

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ร่วมจัดสัมมนา เรื่อง

ดินถล่ม ภัยธรรมชาติ...หรือมนุษย์ อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

ศูนย์วิจัยฯ จัดเสวนา “การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดดินถล่ม” กรณีดินถล่มภาคใต้ปี 2553 อ่านต่อ..

เหตุการณ์พิบัติภัยดินถล่มที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553

ได้สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน...

อ่านข่าว..

ศูนย์วิจัยเปิดอบรม "แบบจำลองทางวิศวกรรมปฐพี" 1-2 พ.ย. 53 อ่านต่อ..

โดย Prof.David Muir Wood
ผู้เขียนหนังสือ Geotechnical Modelling
และแปลเป็นภาษาไทย โดย รศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง (จุฬาฯ)

อ่านข่าว..

จำหน่าย หนังสือ ชีวประวัติและผลงานทางวิชาการ รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง อ่านต่อ..

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของ รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง
ในปี 2553

ศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับ อ.วรากร จึงได้จัดทำหนังสือรวบรวมชีวิตประวัติและผลงานทางวิชาการ

ในช่วงที่ชีวิตการทำงานที่ผ่านมาให้แก่ศิษย์และผู้รักใคร่ เก็บเป็นที่ระลึก...

อ่านข่าว.. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และนายชิโนรส ทองธรรมชาติ นำเสนอผลงานวิจัย

30 Years Instrumentation Behavior of Srinagarind Dam and Analysis of Warning Criteria


ในงาน The Second International Conference on Long Term Behaviour of Dams (LTBD09), 12th-13th October 2009, Graz, Austria. อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

คณาจารย์ - นักวิจัย สาขาวิศวกรรมปฐพี มก. ส่ง 8 บทความ อ่านต่อ..

ในการประชุมวิชาการ International Conference on Slope 2010
, Geotechnique and Geosynthetics for Slopes. 27-30 July 2010, Shangri-La Hotel, Chiang Mai, Thailand, Organize by Department of Highways Ministry of Transport, Thailand.

อ่านข่าว..

คณาจารย์-นิสิต สาขาวิศวกรรมปฐพี

ส่งบทความในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

จำนวน 23 บทความ อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

นายชูศักดิ์ คีรีรัตน์ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมปฐพี และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน 17SEAGC ประเทศไต้หวัน

The 17th Southeast Asian Geotechnical Conference

(Geo-engineering for Natural Hazard Mitigation and Sustainable Development)

May 10-13, 2010, Taipei, Taiwan อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

นายชิโนรส ทองธรรมชาติ นักวิจัยอาุวุโส และนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมปฐพี ได้รับรางวัน Best Paper (Session Managesment)

 

Geotechnical Infrastructure Asset Management, 2009.

EIT-JSCE Joint International Symposium 2009, September 7-8, 2009

 

[ Dowload Paper ] อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

นายเกรียงไกร แทนสุโพธิ์ มหาบัณพิต สาขาวิศวกรรม นำเสนอผลงานวิจัย ในงาน

 

International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering — from case history to practice —

 

June 15 - 18, 2009, Tsukuba International Congress Center, JAPAN อ่านต่อ..

 
  ศูนย์วิจัยฯ เปิดอบรมภาคทฤษฎี “การทดสอบดินเพื่องานวิศวกรรมปฐพี : กรณีการก่อสร้างในพื้นที่ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ”ดาวน์โหลด
  วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553 ณ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 8403 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
     
  การสัมมนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการ เรื่อง วิศวกรรมปฐพีและฐานราก'52 ดาวน์โหลด
  ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค
     
  สัมมนาวิชาการเรื่อง Establishing the discipline of Human Security Engineering and Broadening a Network for Human Security in Asian Megacities ดาวน์โหลด
  ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค