HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
การประชุมเพื่อสัมภาษณ์และการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานระดับพื้นที่
การศึกษา “โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำและปรับปรุงแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม”
 

จัดโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Download เอกสารการจัดสัมมนา
 
1. Powerpoint ประกอบการประชุม
2. แผนที่ พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติในประเทศไทย
3. คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น
4. คู่มือการสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
5. เอกสารการบรรยาย คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน