HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
ศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับ Thai Geotechnical Society (TGS) จัดอบรม
“การวิเคราะห์เพื่อออกแบบและประเมินความปลอดภัยเขื่อน”
ระหว่างวันที่ 5, 7, 8 เมษายน 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
(หยุดวันที่ 6 เมษายน 2554 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ)
 
Download Brochure
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2554

Professor Loren R. Anderson, PhD, PE (Email: loren.anderson@usu.edu)
สังกัด:  Professor Emeritus, Utah State University and Principal, RAC Engineers and Economists

 

1) การวิเคราะห์ ตรวจสอบเขื่อนเพื่อประเมินรูปแบบการพิบัติของเขื่อนพร้อมกรณีตัวอย่าง

2) การประเมินโอกาสเกิดการพิบัติจากการไหลซึมและ Piping โดยใช้ “Piping and Seepage Toolbox”

3) การประเมินรูปแบบการพิบัติอื่นที่สำคัญ เช่นกรณีน้ำล้นสันเขื่อนและแผ่นดินไหว

4) หลักการประเมินความเสี่ยงเพื่อการบำรุงรักษาและจัดแผนเตือนภัยพร้อมตัวอย่างการซ่อมแซมแก้ไข

  ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
 
วันพุธที่ 6 เมษายน 2554 หยุด เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ
 
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2554

หลักการออกแบบเขื่อนทางวิศวกรรมปฐพี
บรรยายโดย รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

กรณีศึกษาการออกแบบและคุมงานเขื่อนน้ำงึม 2
บรรยายโดย ดร.อภิชาติ สระมูล

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

กรณีศึกษา การออกแบบและคุมงานเขื่อนแควน้อย
บรรยายโดย คุณวรวุฒิ ปิณฑะบุตร

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

กรณีศึกษา แบบจำลองเพื่อประเมินความปลอดภัยและปรับปรุงความมั่นคงของเขื่อน
บรรยายโดย ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

 
วันศุุกร์ที่ 7 เมษายน 2554
การสำรวจทางธรณีวิทยาเพื่อประเมินตัวแปรแผ่นดินไหว
บรรยายโดย ดร.ธนู หาญพัฒนพาณิชย์
ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดร.ธนู หาญพัฒนพาณิชย์
อนุญาตให้เผยแพร่ เพื่อเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจ

: Download 160 MB :

ธรณีวิศวกรรมกับงานวิศวกรรมเขื่อน
บรรยายโดย รศ.ดร.นพดล เพียรเวช

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

การวิเคราะห์เพื่อประเมินความปลอดภัยเขื่อนในสภาวะแผ่นดินไหวสำหรับการออกแบบหรือประเมินเขื่อนปัจจุบัน
บรรยายโดย ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

การแปลผลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนเพื่อการประเมินความปลอดภัยเขื่อน
บรรยายโดย คุณชิโนรส ทองธรรมชาติ

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย