HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
อ่านข่าว..

ศักยภาพและความพร้อมของศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก

 

จากงานวิจัย พัฒนาสู่การป้องกันภัย “ระบบเตือนภัยดินถล่มประเทศไทย” อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

ศูนย์วิจัยฯ เปิดให้ทดลองใช้บริการ


ระบบฐานข้อมูลชั้นดิน บริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่าง อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

โปรแกรม Lincense สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมปฐพี อ่านต่อ..


KU Slope 2.1 / Rock Pack / Strand 7 / PLAXIS / MIDAS: Midas GTS / GeoStudio 2007 Basic edition
สำหรับคณาจารย์/ นิสิต สาขาวิศวกรรมปฐพี มก. ที่ประสงค์จะใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถติดต่อขอใช้ได้ที่....
อ่านข่าว..

ความภาคภูมิใจของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก

จากงานวิจัยประยุกต์.....จนพัฒนาเมืองป่าตอง
เป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดการภัยพิบัติของไทย
อ่านต่อ..

อ่านข่าว..

วิศวฯ มก. (โยธา-ทรัพยากรน้ำ-ไฟฟ้า) บูรณาการความรู้ สร้างแบบจำลองเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่มแบบ Real-Time อ่านต่อ..

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (มก.) ร่วมแสดงศักยภาพบูรณาการความรู้ในการศึกษาวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่มในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม ...