HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
     โปรแกรมทางด้านวิศวกรรมปฐพีและที่เกี่ยวข้องที่มีใบอนุญาต จัดซื้อโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก จากรายได้งานบริการวิชาการ เพื่อใช้ในงานวิจัย ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ เปิดโอกาสให้ คณาจารย์ และนิสิตสาขาวิศวกรรมปฐพี ที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมในงานวิจัย สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ ที่นายเชิดพันธ์ อมรกุล เนื่องจากบางโปรแกรมต้องการ HardLock
   
KU Slope 2.1 (พัฒนาโดย รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง และลูกศิษย์ กว่า 20 ปี)
อ่านข่าว..

เป็นโปรแกรมวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินแบบ 2 มิติ ที่ใช้หลักการ Limit Equilibrium ในการวิเคราะห์ มีความสามารถในการนำเข้า แก้ไขข้อมูล และการแสดงผลได้ดี สามารถวิเคราะห์โดยคำนึงถึงอิทธิพลของรากพืชได้ (Vegetation)

มีจุดเด่นของโปรแกรมดังนี้

1. สามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง Circular และ Non-Circular
2. วิเคราะห์ได้โดยวิธี Ordinary, Simp. Janbu, Simp. Bishop และ Spencer
3. การติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ทำให้เข้าใจการวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

PLAXIS v.8
อ่านข่าว.. โปรแกรมวิเคราะห์หน่วยแรงและการเคลื่อนตัวของดินแบบ 2 มิติด้วยวิธี Finite element ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถโมเดลกำแพงกันดิน เสาเข็ม และอุโมงค์ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ Consolidation , Jointed rock , Ground water flow/drain เป็นต้น

การแสดงผลสามารถแสดงเป็นตารางและกราฟิกของแรง การทรุดตัว การเคลื่อนตัวของดินในขั้นตอนต่างๆ ของการก่อสร้าง โดยสามารถเลือกพิจารณาแนวแรงที่ต้องการได้
MIDAS : Midas GTS
อ่านข่าว..

เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ทางด้าน Geotechnical and Tunnel analysis System ด้วยเทคโนโลยีไฟไนต์อิลิเมนต์และกราฟิก ช่วยให้วิศวกรสร้างแบบจำลองทางด้านธรณีเทคนิคที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหา Multi-frontal ได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือ 3D ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูง


องค์ประกอบและความสามารถของ Midas GTS
- Linear and Nonlinear Static analyses
- Construction Stage Analysis
- Steady-State Seepage Analysis
- Transient Seepage Analysis
- Fully Coupled Stress-Seepage Analysis
- Linear Dynamic analyses

GeoStudio 2007 : Basic edition
อ่านข่าว..

เป็นรุ่นที่มีส่วนประกอบของโปรแกรมดังนี้
- SLOPE/W สำหรับวิเคราะห์ slope stability
- SEEP/W สำหรับวิเคราะห์ groundwater seepage
- SIGMA/W สำหรับวิเคราะห์ stress & deformation
- QUAKE/W สำหรับวิเคราะห์ dynamic earthquake
- TEMP/W สำหรับวิเคราะห์ geothermal
- CTRAN/W สำหรับวิเคราะห์ contaminant transport
- AIR/W สำหรับวิเคราะห์ air flow

เหมาะสำหรับวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนทางด้านวิศวกรรมปฐพีร่วมกัน เช่น การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น ร่วมกับวิเคราะห์การไหลซึม, วิเคราะห์ linear-elastic settlement และ stress distribution, การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน, การแข็งและการละลายต่างๆ เป็นต้น

Strand 7
อ่านข่าว..

เป็นโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ (Finite Element Method : FEM) ช่วยให้สามารถสร้างแบบจำลองได้อย่างรวดเร็ว สร้าง ลบ และจัดการองค์ประกอบ ด้วยชุดของเครื่องมือแบบอัตโนมัติ meshing และ undo ไม่จำกัดครั้ง สามารถสร้างแบบจำลองที่ง่ายไปถึงซับซ้อนได้อย่างสะดวก มีการตรวจสอบคุณภาพของ mesh ด้วย aspect and warping contours and free edge detection นำมาวิเคราะห์โครงสร้างได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น 1 มิติ 2 มิติ หรือ 3 มิติ

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ เช่น งานเขื่อนซึ่งมีการนำวิธีวิเคราะห์แบบไฟไนต์อิลิเมนต์มาช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านสถิตศาสตร์ (Static Analysis) และพลศาสตร์ (Dynamic analysis) เป็นต้น

RockPack
อ่านข่าว.. เป็นโปรแกรมวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดหิน สามารถวิเคราะห์เสถียรภาพตามเงื่อนไขการพิบัติได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

1. การเลื่อนของระนาบเอียงตามแนวระนาบ
2. การเลื่อนของระนาบเอียงตามแบบรูปลิ่ม
3. การเลื่อนของระนาบแบบ Topple

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เสถียรภาพโดยโปรแกรม Rockpack Ⅲ คือ อัตราส่วนปลอดภัย (Factor of Safety, FS) ซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะความสมดุลของมวลหินขณะนั้นว่าเป็นอย่างไร