HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
1
หนังสือแต่ละเล่ม มีกำหนดการยืม 7 วัน หากต้องการยืมระยะยาว กรุณาติดต่อเลขานุการศูนย์วิจัยฯ
2
โปรดสังเกต ด้านหลังหนังสือแต่ละเล่ม จะมีใบรายการเสียบอยู่ ให้กรอกข้อมูลในช่องวันกำหนดส่ง และชื่อ-สกุลผู้ยืม (ดังรูป)
3
นำใบรายการที่ 1 วางไว้บนโต๊ะเลขานุการศูนย์วิจัยฯ (เพื่อจะได้ทำการบันทึกข้อมูลผู้ยืมลงในฐานข้อมูล) ถือว่าการยืมหนังสือสมบูรณ์
 
 
การคืนหนังสือ
     คืนหนังสือได้ที่โต๊ะเลขานุการศูนย์วิจัยฯ