HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
รายละเอียดของโปรแกรม
   KUslope เป็นโปรแกรมวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินซึ่งพัฒนาต่อเนื่องมาจากโปรแกรม RE5 โดยคุณ
ชูเลิศ จิตเจือจุนเป็นผู้พัฒนาในการควบคุมดูแลของ รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง
 
คุณสมบัติของโปรแกรม KUslope 2.0
KUSlope เป็นโปรแกรมที่ใช้วิธี Simplified Bishop ในการคำณวน โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
* การวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐานของลักษณะผิวการเคลื่อนพัง เป็นส่วนโค้งของวงกลม
* สามารถกำหนดชั้นดินที่แตกต่างกันได้หลายชั้น (Multi Layer)
* สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของความดันน้ำ ได้โดยกำหนด Piezometric Surface หรือ Pore Water Pressure Ratio
* มีความยืดหยุ่นในการควบคุมรัศมี และจำนวนวงกลมที่คาดว่าจะพัง
* มีความสามารถในการคำนวณหาจุดที่มี ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยที่ต่ำที่สุด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้โปรแกรม KUslope เป็นส่วนหนึ่งในโครงการระบบผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน ซึ่งจะสามารถนำไปเชื่อมต่อกับ โปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญ KUXslope ได้ต่อไป
 
ประวัติและที่มาของโปรแกรม KUslope
   การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดดินนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำโปรแกรม REAME (Rotational Equilibrium Analysis of Mutilayered Embankments) ของ Huang(1957) มาพัฒนาต่อเป็นช่วงระยะเวลาดังนี้
   - พ.ศ. 2530 ได้มีการพูดคุยสอบถามกันระหว่าง ดร.วรากร กับ คุณสมพร ทำให้เกิดเป็นโปรแกรม ชื่อ RE ที่เขียนด้วย Interpreted Basic
   - พ.ศ. 2531 -2352 ดร. วรากร ได้พัฒนาต่อบน Complied Basic เป็น RE1-RE3
   - พ.ศ. 2533 สุเทพ ทำการพัฒนาบนภาษา Pascal โดยปรับปรุงเรื่องการแสดงผล และความเร็วในการคำณวน ใช้ชื่อโปรแกรมว่า RE4
   - พ.ศ. 2535 สามารถ ได้พัฒนาโปรแกรมบนภาษา C เป็น RE5 ซึ่งมีความสามารถเพิ่มขึ้นหลายส่วนอาทิ เช่น    สามารถบันทึกข้อมูลแล้วนำกลับมาแก้ไขได้ เพิ่มความรวดเร็วในการวิเคราะห์ แต่โปรแกรม RE5 ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ เช่น Failure Surface ตัดกับส่วนที่เป็นน้ำในลักษณะผิวโค้ง ไม่สามารถคำณวนในกรณีที่มีเส้นผิวน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง การที่ไม่สามารถหาค่าอัตราส่วนปลอดภัยโดยการกำหนดจุดศูนย์กลางและรัศมี เป็นต้น
 
KUslope Version 1.18
Download Program KUslope Version 1.18 (2.10 Mb)
Download KUslope Concept Book.
Download KUslope Installation Guide.
Download KUslope Visual Guide.
Download KUslope Tutorial.
KUslope Version 2.0
KUslope 2.1 (For WinXP)
[ปรับปรุงเมื่อ 01-04-2552]
KUslope 2.0 Manual
KUslope 2.0 Presentation
วิธีการใช้ KUslope 2.0 วิเคราะห์ลาดดินที่มีฐานรากวางอยู่ใต้ดิน