HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
Link โปรแกรม KUslope

โปรแกรมวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินโดยวิธี Simplified Bishop โดยการวิเค
ราะห์อยู่บนพื้นฐานของลักษณะผิวการเคลื่อนพัง เป็นส่วนโค้งของวงกลม มีความสาม
ารถในการคำนวณ หาจุดที่มี ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยต่ำสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Download โปรแกรมรวมวิธีการปรับปรุงแก้ไขเสถียรภาพของลาดดิน SSM
Slope Stabilization Methods Program

   เป็นโปรแกรมที่รวบรวมทฤษฎ ีและวิธีการแก้ไขเสถียรภาพของลาดดินแบบต่าง
ๆ ตัวอย่างการแก้ไขในประเทศไทย และต่างประเทศเอาไว้เป็นหมวดหมู่รวมทั้ง ข้อดี
ข้อเสียของแต่ละวิธ ี โดยพัฒนาในรูปแบบของโปรแกรมช่วยสอน ซึ่งพัฒนาบนโปรแ
กรม Authorware
   โปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานทางวิศวกรรมโยธาของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ นาย ประณต ศิริตรัย นาย ศึลวัต จิระวิพูลวรรณ นาย อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง และ นาย อานนทภัทร เทียนสุวรรณ ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง