HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาและจัดทำแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
เจ้าของงาน : กรมเจ้าท่า
ชื่อโครงการ : งานศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา
เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาออกแบบงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีต้นทางพระนครใต้ บริเวณสะพานกรุงเทพ และบริเวณสะพานพระราม 9
เจ้าของงาน : การไฟฟ้านครหลวง
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนแม่บทการศึกษาธรณีสัณฐานเพื่อการวางแผนลดผลกระทบจากการทรุดตัวของตลิ่งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา
เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาเพื่อเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาพร้อมผนังกั้นน้ำท่วม
เจ้าของงาน : การประปานครหลวง
 
ชื่อโครงการ : งานศึกษาพัฒนาระบบแบบจำลองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพื้นที่ภาคกลาง
เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อโครงการ : การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย (ระยะที่ 3)
เจ้าของงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชื่อโครงการ : ความเป็นไปได้และความถี่ของการเกิดอุทกภัย/ดินถล่มจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะโลกร้อน: พื้นที่ศึกษาภาคเหนือ
เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
 
ชื่อโครงการ : Instrumentation Advisory Services for Xayaburi Hydroelectric Power
เจ้าของงาน : บริษัท ช. การช่าง (ลาว) จำกัด
ชื่อโครงการ : งานวิเคราะห์ คัดเลือก และจัดทำเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเขื่อนจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนของ กฟผ. (14 เขื่อน)
เจ้าของงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ชื่อโครงการ : โครงการงานติดตามพฤติกรรมเขื่อนจากเครื่องมือตรวจวัดระหว่างการซ่อมแซมลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำของอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมาระยะเวลา 6 เดือน และ 10 เดือน
เจ้าของงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
ชื่อโครงการ : โครงการวิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อน RPB ต่อแรงกระทำจากแผ่นดินไหว
เจ้าของงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย