HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 

คณะนักวิจัยจากหน่วยวิจัยธรณีวิศวกรรมแผ่นดินไหว และหน่วยวิจัยความปลอดภัยเขื่อน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำรวจพื้นที่เสียหายจากภัยแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริคเตอร์ จุดศูนย์กลางที่ อ.พาน จ.เชียงราย

ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2557

 

สรุปรายละเอียดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริคเตอร์
จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ อ.พาน จ.เชียงราย
วันที่ 5/5/2014

 

รวบรวมข้อมูลโดย หน่วยวิจัยธรณีวิศวกรรมแผ่นดินไหว
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

   

ตำแหน่งเขื่อน บนแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย


แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริคเตอร์ จุดศูนย์กลางที่ อ.พาน จ.เชียงราย ที่จะมีผลกระทบกับเขื่อนในประเทศไทย


สรุปจำนวนครั้งการเกิด After Shock ช่วงวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2557