HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปฐพี ประจำปี 2552
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2553 (รับจริงเวลา 08.30 - 12.30 น.)
 

 
ดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิศวกรรมปฐพี : 1 คน
สันติ ไทยยืนวงษ์ การจัดทำแผนที่แสดงโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มโดยพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่คงที่ บริเวณเขาคิฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี กมลา-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ลุ่มน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และลุ่มน้ำสรอย-น้ำพุง จังหวัดแพร่ (Landslidde Hazard Zoning Map by Dynamic Factor in Khao Khitchakut, Chanthaburi; Kamala-Patong, Phuket; Nam Ko, Phetchabun and Num Suai-Nam Phung, Phrae) santtha@yahoo.com
มหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิศวกรรมปฐพี : 1 คน
ธวัชชัย ปันสุข การตรวจสภาพเขื่อนดินโดยวิธีดัชนีความเสี่ยง (Earth-fill Dam Inspection by Risk Index Method) thawatchai_dsc@yahoo.com
ภุชงค์ สุวรรณปากแพรก

ศึกษาพฤติกรรมเขื่อนแควน้อยหินถมคอนกรีตดาดหน้าช่วงระหว่างการก่อสร้างและเริ่มเก็บน้ำครั้งแรก (Behaviors of Khwae Noi Concrete Face Rockfill Dam During Construction and First Filling)

s.puchong@yahoo.com
ณัฐวุธ อินมาลา การวิเคราะห์แบบจำลองการไหลซึมสำหรับการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงจากการตรวจสภาพเขื่อนคอนกรีตบดอัดโดยสายตาในการเก็บน้ำช่วงต้น กรณีศึกษา : เขื่อนขุนด่านปราการชล (Seepage Model Analysis for Risk Index Method from Visual Inspection of Roller Compacted Concrete During Initial Impounding Case Study: Khun Dan Prakarn Chon Dam) geotech_eng@hotmail.com
อรุณ ปราบมาก Post-Surcharge Secondary Settlement ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 7 (Post-Surcharge Secondary Settlement of Soft Bangkok Clay : A Case Study of Bangkok-Chonburi Highway Construction) prabmak_ar@hotmail.com
กฤษณ์ เสาเวียง  การศึกษาพฤติกรรมโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน (A Study of Behaviors of Bridge Approach Structures) krsce@hotmail.com
วศัน สุทธินุ่น การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนประสิทธิผลของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยการทดสอบ Unconfined compression test ชนิดวัดแรงดูด (Determination of Effective Strength Parameters of Soft Bangkok Clay Using Suction-monitored Unconfined Compression Tests) sutthinun_w@hotmail.com
บัญชรี คำมา การศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบและคุณสมบัติวัสดุต่อความมั่นคงของเขื่อนดินถมขนาดกลางและขนาดเล็กจากแรงกระทำแผ่นดินไหว (The influence of dam components and their properties of small and medium earth dams in Thailand on their stability during earthquake) maruko_sos@hotmail.com
วารุณี กะการดี การศึกษาความเหมาะสมของการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินโดยวิธีสมดุลจำกัดและวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ : กรณีศึกษางานขุดในพื้นที่ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ (Study of Slope Stability Analysis by Limit Equilibrium and Finite Element Method : Case Study of Excavation Work in Soft Bangkok Clay) warunee_bn@hotmail.com
ปฏิพัฒน์ บุญเจริญพานิช การศึกษากลไกการป้องกันการกัดเซาะลาดโดยการคลุมดินด้วยวัสดุผสมเคโอลินและวัสดุใยธรรมชาติร่วมกับการปลูกพืช (Investigation of the Erosion Protection Mechanisms for Soil Slope Coved with Kaolin Mixtures and Vegetated Natural Geotextile) pat24_pat@hotmail.com
รณภูมิ ลิ่มศรีสวัสดิ์ การปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังโดยใช้เถ้าหนักและเศษปูนขาว (Improvement of Laterlitic Soil by Bottom Ash and Typical Lime A (BLCP Provider) ) royter2728@hotmail.com
อุมาพร ปฏิพันธ์ภูมิสกุล การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังโดยใช้เถ้าก้นเตา เศษปูนขาวและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Improvement of Lateritic Soil using Bottom Ash, Typical Lime A (BLCP Provider) and Sodium Hydroxide Solution) mednoon_civil@hotmail.com
จิติมา เทพพานิช พฤติกรรมทางกลศาสตร์ของดินในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีผลต่อการพิบัติของลาดดิน (Mechanical Behaviour of Soil in Laplae Area of Laplae Area of Uttaradit Province with Applications to Landslide ) pum_555@hotmail.com
มนตรี จินากุลวิพัฒน์ การศึกษาพฤติกรรมเขื่อนหินทิ้งดาดหน้าคอนกรีตในระหว่างการก่อสร้างใช้งานและสภาวะแผ่นดินไหว กรณีศึกษาเขื่อนวชิราลงกรณ (The Behaviors of Concrete Face Rockfill Dam During Construction-Filling and Earthquake Condition. A Case Study of Vajiralongkorn Dam) montrice65@hotmail.com