HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
อาจารย์สาขาวิศวกรรมปฐพี 2 ท่านรับรางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย
 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านบริการวิชาการ (กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี) ประจำปีพุทธศักราช 2553 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับประกาศเกียรติคุณ และรางวัล จากอธิการบดี ใน “งานขอบคุณบุคลากร” ประจำปี พ.ศ. 2553 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 ดร.สุทธิศักดิ์ฯ กล่าวว่า “รางวัลบุคลากรดีเด่นฯ ด้านบริการวิชาการ” ที่ได้รับในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นรางวัลของผมคนเดียว แต่เป็นรางวัลของศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมและเป็นแหล่งข้อมูลงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา มาตลอดเวลา 15 ปี ที่ก่อตั้งศูนย์วิจัยฯ มา ดังนั้นผม จึงขอมอบรางวัลนี้ให้แก่บุคลากรและนักวิจัยทุกคน ที่มีส่วนผลักดันให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ การได้รับรางวัลดังกล่าวทำให้เห็นได้ว่าแนวทางการใช้งานบริการวิชาการเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนางานการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพนั้นเป็นแนวทางที่น่าจะถูกต้องแล้ว
   
          ในงานดังกล่าว อ.ดร.อภินิติ โชตสังกาศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา และนักวิจัยอาวุโส ระดับปริญญาเอกของศูนย์วิจัยฯ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านวิจัย (กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี) ประจำปีพุทธศักราช 2553 ด้วยเช่นกัน โดย ดร.อภินิติฯ ได้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพรทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง