HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
บทความด้านวิศวกรรมดินถล่มและเสถียรภาพของลาดดิน
 

 Assessment of landslide behaviour in colluvium deposit at Doi Chang, Thailand Scientific Reports volume 11, Article number: 22960 (2021)
Soralump, S., Shrestha, A., Thowiwat, W. et al.

 

  Appropriate technology for landslide and debris flow mitigation in Thailand. 1st International Symposium on Construction Resources for Environmentally Sustainable Technologies, Kyushu University, Fukuoka, Japan| March 9-11, 2021
Suttisak Soralump and Shraddha Dhungana.

 

  Weak Plane Failure of Phyllitic Sandstone: Back Analysis for Slope Stabilization and the Use of Probabilistic Approach for Design Optimization. Geotech Geol Eng, Vol. 37, p2315–2324 (2019). https://doi.org/10.1007/s10706-018-0756-8
Soralump, S., Isaroran, R. & Yangsanphu, S.

 

  Assessment of Landslide Susceptibility Area using RS and GIS in Krabi. GMSARN International Journal, Volume 12, Number 4, December 2018
Preechaya Kittipakawat, Suttisak Soralump, Alice Sharp, Jessada Karnjana, and Masashi Matsuoka

 

 แนวทางการแก้ปัญหาและการจัดการพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนบ้านดอยช้าง .เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ วศ.ดินถล่ม 61/1
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก , 2561. “แนวทางการแก้ปัญหาและการจัดการพื้นที่อยู่อาศัย ของชุมชนบ้านดอยช้าง”. หน่วยวิจัยดินถล่ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

 

 การศึกษาพฤติกรรมการพิบัติของลาดดินตะกอนเศษหินเชิงเขา: กรณีศึกษา หมู่บ้านดอยช้าง จังหวัดเชียงราย . (A Study on the failure behavior of colluvium soil slope : A case of Doi Chang village)การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 จ.นครราชสีมา
ราเมตร์ สุขเจริญ, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

 Assessing the Effect of Predicted Climate Change on Slope Stability in Northern Thailand: A Case of Doi Pui. . International Journal of GEOMATE, Oct., 2017, Vol.13, Issue 38, pp.38-48, Geotec., Const. Mat. & Env., ISSN:2186-2990, Japan, DOI: http://dx.doi.org/10.21660/2017.38.209764
Thapthai Chaithong, Suttisak Soralump, Damrong Pungsuwan and Daisuke Komori

 

 Modeling Impact of Future Climate on Stability of Slope Based on General Circulation Model. . Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA Vol. 48 No. 1 March 2017 ISSN 0046-5828
S. Soralump and T. Chaithong

 

 Undrained creep failure of a drainage canal slope stabilized with deep cement mixing columns. .Landslides (2016) 13:939–955, DOI 10.1007/s10346-015-0651-, Published online: 5 November 2015.© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015.
Pitthaya Jamsawang I Phermphorn Boathong I Warakorn Mairaing I Pornkasem Jongpradist

 

 The effects of evaporation flux boundary condition on pore water pressure in hillslope. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 20. โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี. ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
Thapthai Chaithong and Suttisak Soralumpp

 

 Ecological Mitigations Rain-Triggered Landslides Using Construction Methods with Geosynthetics. บทความรับเชิญ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 20. โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี. ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
D.T. Bergado, S. Soralump, S. Duangkhaeb and G. Manuel

 

 เทคโนโลยีสำรวจการไหลซึมน้ำใต้ดินด้วยเสียงในงานวิศวกรรมปฐพี. (Technology for Investigation of Seepage Zones Using Groundwater Aeration Sound (Gas) in Geotechnical Engineering). การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 20. โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี. ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
อภินิติ โชติสังกาศ, ไกรโรจน์ มหรรณพกุล และ นิพนธ์ ธีระชัยกุลพานิช

 

 Storage under the 2011 Chao Phraya River flood: An interpretation of watershed-scale storage changes at two neighboring mountainous watersheds in northern Thailand. Hydrological Research Letters 8(1), 1–8 (2014), Published online in J-STAGE (www.jstage.jst.go.jp/browse/hrl). doi: 10.3178/hrl.8.1.
Yoshiyuki Yokoo, Chaiwut Wattanakarn, Supinda Wattanakarn, Vorapod Semcharoen, Kamol Promasakha na Sakolnakhon and Suttisak Soralump

 

 Asian Engineering Technology for Disaster Management. Thailand Engineering EXPO 2013 “Technology for sustainable natural hazard mitigation”, November 15, 2013. Bangkok, Thailand.
Hiroyasu Ohtsu

 

 Multi-way landslide and debris flow warning for resilience and sustainable community. Proceeding of theInternational Symposium Hanoi Geoengineering 2013. Octorber 17-19, 2013. Hanoi, Vietnam.
Suttisak Soralump

 

 International Collaborative Education on Geoengineering for Disaster-Resilient Countries. Proceeding of theInternational Symposium Hanoi Geoengineering 2013. Octorber 17-19, 2013. Hanoi, Vietnam.
Hiroyasu Ohtsu

 

 Landslide Monitoring and Assessment System using Low-Cost Wireless Communication. The Sixth Conference of The Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resourecs. "Climate Change and Water Security - APHW 2013". August 19-21, 2013. Hana square, Korea University, Seoul, Korea.
Jaikaeo C., Phonphoem A., Jansang A., Tiwatthanont P., Tangtrongpaijoj W., Soralump S. and Torwiwat W.

 

 วิศวกรรมปฐพีกับธรณีภัย. บทความรับเชิญ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินที่ผุพังมาจากหินแกรนิตยุคครีเตเชียสในประเทศไทยสำ หรับการสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินโอกาสในการเกิดดินถล่ม (Engineering Properties of Residual Soil of Cretaceous Granite in Thailand for Landslide Hazard Assessment Modelling). การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และ สูรย์ พัฒนาประทีป

 

  การศึกษารูปแบบการพิบัติและแนวทางการออกแบบเสริมเสถียรภาพของลาดหิน กรณีศึกษาแนวรางรถไฟสายตะวันออก ช่วงชุมทางฉะเชิงเทรา-ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี (The Study of Rock Slope Failure and Design Approach for Improving the Rock Slope Stability: A Case Study of Eastern Railway, Chachoengsao-Suttahip Port Junction, Chonburi Province). การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, สิริศาสตร์ ยังแสนภู และมนตรี จินากุลวิพัฒน์

 

 แบบจำลองการวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหวต่อดินถล่มแบบพลวัติ (Dynamics Landslide Susceptibility Model). การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และวรวัชร์ ตอวิวัฒน์


 การประเมินเกณฑ์ปริมาณน้ำฝนเชิงสถิติสำหรับเตือนภัยดินถล่ม (Estimation of Statistical Critical Rainfall Envelope for Landslide Warning). การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และธีรไนย์ นุ้ยมาก

 

 การศึกษาความเหมาะสมของการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดงานขุดโดยเปรียบเทียบวิธีสมดุลจำกัด, ไฟไนต์อิลิเมนต์ และสมดุลจำกัดร่วมกับการพิจารณาหน่วยแรงในมวลดิน (Study of Slope Stability Analysis by Comparing the Limit Equilibrium, Finite Element and Stress Based Method). การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารุณี กะการดี, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, และรัฐธรรม อิสโรฬาร

 

 การศึกษาพฤติกรรมความชื้นของดินใต้หญ้ารูซี่เพื่อประเมินเสถียรภาพของลาดดิน (Studying Water Content Behavior of Soil under Ruzi Grass for the Stability of Soil Sloped Cvaluation). การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, สมประสงค์ มีศิริ, บรรพต กุลสุวรรณ และรัฐธรรม อิสโรฬาร

 

 การเตือนภัยดินถล่มจากการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย (Landslide Warning by Rainfall Monitoring on Mountainous Area in Northern Thailand)
สันติ ไทยยืนวงษ์, ภูเบศร หนูทิมทอง, วิทวัส เดชมาก และสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

 Engineering Propertiesw of Residual Soil : Necessity for Rainfall-Triggered Landslide Warning in Thailand. 12th Regional Congress on Geology, Mineral and Energy Resources of Southeast Asia “Geoscience Response to the Changing Earth (GEOSEA2012)”, 7-8 March 2012, Centara Grand at Central Plaza Ladprao, Bangkok, Thailand
Suttisak Soralump

 

Influence of Kaolin Mixture on Unsaturated Shear Strength of Granitic Silty Sand.  European conference on unstaurated soils in Italy in June 2012
Apiniti Jotisankasa, Patipat Booncharoenpanich, Auckpath Sawangsuriya, and Suttisak Soralump

 

 2011 Disastrous Landslides at Khao Panom, Krabi, Thailand. EIT-Japan Symposium 2011 on Human Security Engineering.
Suttisak Soralump

 

 Landslide Risk Management of Patong City, Phuket, Thailand. The 14th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (14ARC).  24-26 May 2011, Hongkong, China.
S. Soralump, D. Pungsuwan, M. Chantasorn, N. Inmala and NM.S.I. Alambepola

 

 Rainfall-Triggered Landslide: from research to mitigation practice in Thailand. Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS &AGSSEA Vol 41 No.1 March 2010 ISSN 0046-5828
Suttisak Soralump

 

 Rainfall-Triggered Landslide: from research to mitigation practice in Thailand, The 17th Southeast Asian Geotechnical Conference (Geo-engineering for Natural Hazard Mitigation and Sustainable Development), Proceedings Vol. II (Plenary and Special Sessions), May 10~13, 2010, Taipei, Taiwan.Organized by Southeast Asian Geotechnical Society (SEAGS), Taiwan Geotechnical Society (TGS)
Soralump Suttisak

 

 Dynamic Landslide Warning from Rainfall and Soil Suction Measurement. International Conference on Slope 2010 : Geotechnique and Geosynthetics for Slopes, 27-30 July, 2010 Chiangmai, Thailand. organized by the Department of Highways, Thailand (DOH)
Warakorn Mairaing, Santi Thaiyuenwong


 Weak Plane Failure of Philitic Sandstone: Slope Stabilization of the Access Road of Mae Mao Dam. International Conference on Slope 2010 : Geotechnique and Geosynthetics for Slopes, 27-30 July, 2010 Chiangmai, Thailand. organized by the Department of Highways, Thailand (DOH)
Suttisak Soralump, Rattatam Isaroranit, Bunpoat Kulsuwan & Sirisart Yangsanphu


 Corporative of Geotechnical Approach for Landslide Susceptibility Mapping in Thailand. International Conference on Slope 2010 : Geotechnique and Geosynthetics for Slopes, 27-30 July, 2010 Chiangmai, Thailand. organized by the Department of Highways, Thailand (DOH)
Suttisak Soralump


 Geotechnical Approach for the Warning of Rainfall-Triggered Landslide in Thailand Considering Antecedence Rainfall Data. International Conference on Slope 2010 : Geotechnique and Geosynthetics for Slopes, 27-30 July, 2010 Chiangmai, Thailand. organized by the Department of Highways, Thailand (DOH)
Suttisak Soralump


 Landslide Risk Management of Patong City: Demonstration of Geotechnical Engineering Approach. International Conference on Slope 2010 : Geotechnique and Geosynthetics for Slopes, 27-30 July, 2010 Chiangmai, Thailand. organized by the Department of Highways, Thailand (DOH)
Suttisak Soralump, Dumrong Pungsuwang, Mananya Chantasorn, Nattawuth Inmala & N.M.S.I. Alambepola


 Investigation of Slope Instability of a Concrete-Faced Slope in Chiangrai. International Conference on Slope 2010 : Geotechnique and Geosynthetics for Slopes, 27-30 July, 2010 Chiangmai, Thailand. organized by the Department of Highways, Thailand (DOH)
Phantachang. T. & Jotisankasa, A.


 Unsaturated Soil Testing for Slope Studies. International Conference on Slope 2010 : Geotechnique and Geosynthetics for Slopes, 27-30 July, 2010 Chiangmai, Thailand. organized by the Department of Highways, Thailand (DOH)
Jotisankasa, A., Tapparnich, J., Booncharoenpanich, P., Hunsachainan, N. & Soralump, S.


 Development of a Wireless Landslide Monitoring System. International Conference on Slope 2010 : Geotechnique and Geosynthetics for Slopes, 27-30 July, 2010 Chiangmai, Thailand. organized by the Department of Highways, Thailand (DOH)
Jotisankasa, A., Hunsachainan, N. Kwankeo, N., Chunrod, P. & Mancharoen, J.

 Dynamic Landslide Warning from Rainfall and Soil Suction Measurement (การเตือนภัยดินถล่มแบบพลวัต จากการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและแรงดึงน้ำในดิน).International Conference on Slope 2010 : Geotechnique and Geosynthetics for Slopes, 27-30 July, 2010 Chiangmai, Thailand. organized by the Department of Highways, Thailand (DOH)
วรากร ไม้เรียง, สันติ ไทยยืนวงษ์/ Warakorn Mairaing, Santi Thaiyuenwong


 Triggered-Rainfall Landslide Hazard Prediction.วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 (RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL VOLUME 21 NO.2, 2010).
Santi Thaiyuenwong, Warakorn Mairaing


 พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงกำลังรับแรงเฉือนตามความชื้นของดินที่ผุสลายอยู่กับที่ของกลุ่มหินที่มีความอ่อนไหวต่อดินถล่มในประเทศไทย. (Shear Strength-Moisture Behavior of Residual Soils of Landslide Sensitive Rocks Group in Thailand).การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15. สุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2553. จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, วรวัชร์ ตอวิวัฒน์

 การบริหารจัดการภัยดินถล่มโดยวิธีทางธรณีวิศวกรรมในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง. (LANDSLIDE HAZARD MANAGEMENT IN PATONG MUNICIPALITY USING GEOTECHNICAL ENGINEERING METHOD).การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15. สุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2553. จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, ดำรงค์ ปึ้งสุวรรณ


 แบบจำลองเพื่อการประเมินค่า API วิกฤติสำหรับการเตือนภัยดินถล่ม. (Critical API Model for Landslide Warning). ารประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15. สุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2553. จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วรวัชร์ ตอวิวัฒน์, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

 การตรวจวัดพฤติกรรมลาดดินบริเวณอาคารวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย. (Landslide Monitoring within Slope Instrumented at RMUTL Chiangrai Campus).การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15. สุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2553. จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง, อภินิติ โชติสังกาศ

 

 พฤติกรรมของลาดดินและกำลังเฉือนของดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์. (BEHAVIOUR OF SOIL SLOPE AND SHEAR STRENGTH PROPERTIES IN THE LANDSLIDE-PRONE AREA OF LAPLAE, UTTARADIT). การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15. สุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2553. จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จิติมา เทพพานิช, อภินิติ โชติสังกาศ

 

 Rainfall-Triggered Landslide: from research to mitigation practice in Thai., The 17th Southeast Asian Geotechnical Conference (Geo-engineering for Natural Hazard Mitigation and Sustainable Development), Proceedings Vol. II (Plenary and Special Sessions), May 10~13, 2010, Taipei, Taiwan.Organized by Southeast Asian Geotechnical Society (SEAGS), Taiwan Geotechnical Society (TGS)
Soralump Soralump

 

 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและงานวิศวกรรมเชิงลาด (Climate change and slope engineering), วิศวกรรมสาร (Thai Engineering Journal) ปีที่ 63 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2553, หน้า 43-50.
วรากร ไม้เรียง, หรรษา วัฒนานุกิจ, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, อภินิติ โชติสังกาศ

 

 Suction-Monitored Direct Shear Testing of Residual Soils from Landslide-Prone Areas, Journal of Geotechical and Geoenvironmental Engineering @ASCE, Volume 136, Issue 3, pp. 533-537 (March 2010).

Apiniti Jotisankasa and Warakorn Mairaing

 

 Landslide risk management in Thailand using API model, Geotechnical Infrastructure Asset Management, 2009. EIT-JSCE Joint International Symposium 2009, September 7-8, 2009, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, Organized by EIT, JSCE, Kyoto University, AIT
Dr. Suttisak Soralump

 

 BEHAVIOUR OF A SOIL SLOPE SUBJECTED TO HEAVY RAINFALL IN THAILAND: MONITORING AND WARNING SYSTEM FOR LANDSLIDES, 3rd JSPS-DOST International Symposium on Environmental Engineering (Symposium on Harmonoizing Infrastructure Development with the Environment), University of the Philippines Diliman, Tokyo Institute of Technology and Kasetsart University, (7 March 2009)
Apiniti Jotisankasa, Warakorn Mairaing, Akihiro Takahashi andTomohide Takeyama

 

 A STUDY OF DEFORMATION BEHAVIOUR OF AN INSTRUMENTED SLOPE SUBJECT TO RAINFALL NEAR THADAN DAM THAILAND , การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14. สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552
Apiniti Jotisankasa, Akihiro Takahashi, Tomohide Takeyama, Warakorn Mairaing

 แบบจำลองเพื่อการประเมินค่า API วิกฤติสำหรับการเตือนภัยดินถล่ม, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14. สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552
วรวัชร์ ตอวิวัฒน์ และ สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 พฤติกรรมการรับแรงเฉือนเมื่อความชื้นเปลี่ยนแปลงไปของดินที่ผุสลายอยู่กับที่ในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเตือนภัยดินถล่มและการออกแบบทางธรณีวิศวกรรม, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14. สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และวรวัชร์ ตอวิวัฒน์

 

 คู่มือแนะนำเพื่อป้องกันดินถล่มในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง, (2551) จัดพิมพ์ภายใต้โครงการ “Asian Program for Regional Capacity Enhancement for Landslide Impact Mitigation (RECLAIM)”, ด้วยความร่วมมือระหว่าง Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), กรมทรัพยากรธรณี และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.


 ดินถล่ม ภัยที่ป้องกันได้, หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา. จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิอานันทมหิดล. จำนวน 37 หน้า, 2550.
วรากร ไม้เรียง, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และอภินิติ โชติสังกาศ


Landslide Problems and Warning by Geotechnical Methods, CAFEO26 (26th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organization). November 26-29, 2008 at Sofitel Centara Grand Hotel, Thailand.
Warakorn Mairaing

 

  การประเมินพื้นที่โอกาสเกิดดินถล่ม, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, การประชุมสัมมนาเรื่องสถานการณ์และการป้องกันภัยพิบัติจากดินถล่มในประเทศไทย, 29-30 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมยมพาเลส จังหวัดแพร่
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

 การประเมินสถานการณ์ดินถล่มและแนวทางการป้องกันเชิงวิศวกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง, การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1. ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2551 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, วิสุทธิ์ โชติกเสถียร, ปรีชา สายทอง, บรรพต กุลสุวรรณ และมนันยา จันทศร

  Landslide Hazard Mapping and Mitigation Measure in Pathong City, 3rd Regional Training Course, Asian Program for Regional Capacity Enhancement for Landslide Impact Mitigation (RECLAIM II) 27-31 October 2008, Astoria Plaza, Manila, Philippines, Organized by ADPC, NGI, UP
Suttisak Soralump, Mananya Chantasorn, Damrong Pungsuwan, Nuttawut Intamala

 Landslide hazard investigation and evaluation of Doi Tung Palace: Example of soil creep landslide, EIT-JSCE Joint International Symposium "Monitoring & Modelling in Geo-Engineering, Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand, September 15-16, 2008
Suttisak Soralump


 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางกลศาสตร์ของดินไม่อิ่มน้ำสำหรับงานเสถียรภาพของลาดดิน (APPLICATION OF UNSATURATED SOIL MECHANICS FOR SLOPE STABILITY), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
อภินิติ โชติสังกาศ, อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์


 การพัฒนาระบบตรวจวัดพฤติกรรมดินถล่ม (The Development of a Landslide Monitoring System), การประชุมวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 28-29 มกราคม 2551
อภินิติ โชติสังกาศ และ วิษณุพงศ์ พ่อลิละ

 การตรวจวัดพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของลาดบริเวณโครงการพัฒนาดอยตุง (Monitoring Slope Deformation in the Doi Toong Development Project), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
อภินิติ โชติสังกาศ, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 การวิเคราะห์พื้นที่โอกาสเกิดดินถล่มสำหรับหินกลุ่มไดโอไรท์ ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ (Analysis of Landslide Hazard Area for Diorite Rock in Doi Tung Development Project), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รัฐธรรม อิสโรฬาร, บรรพต กุลสุวรรณ

 

 Investigation of soil moisture characteristics of landslide-prone slopes in Thailand, International Conference on Management of Landslide Hazard in the Asia-Pacific Region 11th -15th November 2008 Sendai Japan
Apiniti Jotisankasa, Hansa Vathananukij

 การป้องกันการพิบัติของถนนบนดินอ่อน โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดชัน, วารสารทางหลวง (Highway Journal) ปีที่ 44 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2550
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และประเทือง กันธสมาส

  Integration of geotechnical engineering and rainfall data into landslide hazard map in Thailand , Geology of Thailand : Towards Sustainable Development and Sufficiency Economy 21-22 November 2007
Suttisak Soralump and Wisut Chotikasathien

 

 การเตือนภัยดินถล่มโดยอาศัยค่าปริมาณน้ำฝน, การประชุมวิชาการเรื่อง “ภัยพิบัติที่กำลังรุนแรงขึ้น”, สถาบันพัฒนากรมชลประทาน วันที่ 12 มิถุนายน 2550
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

 Development of Landslide Hazard Mapping in Thailand, A National Training Course on Landslide Risk Managemet, Ridgewood Residence, Banguio City, Philippines, October 17-19, 2007
Suttisak Soralump

 

 Corporation of geotechnical engineering data for landslide hazard map in Thailand, EIT-JSCE Joint Seminar on Rock Engineering 2007 Imperial Queen’s Park Hotel, September 17,2007
Suttisak Soralump

 

 Mitigation of Landslide Hazard in Thailand, Expert Symposium on Climate Change : Modelling, Impacts & Adaptations Singapore , December 17-19, 2007
Suttisak Soralump and Apiniti Jotisankasa


 การวิเคราะห์โอกาสเกิดแผ่นดินถล่มเนื่องจากปัจจัยที่ไม่คงที่ในจังหวัดภูเก็ต (Landslide Hazard Analysis by Dynamc Factors in Phuket Province), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12. โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550
สันติ ไทยยืนวงษ์

 การวิเคราะห์ค่า API วิกฤติเพื่อใช้ในการเตือภัยดินถล่มจากฝนตกหนัก (Analysis of Critical API Using for Warning of Heavy Rainfall - Induced Landslide), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12. โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, บรรพต กุลสุวรรณ, วรวัชร์ ตอวิวัฒน์

 การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของดินเพื่อสนับสนุนการเตือนภัยดินถล่มจากฝนตกหนัก (Shear Strength Testing of Soil Using for Warning of Heavy Rainfail-Induced Landslide), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12. โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, วรวัชร์ ตอวิวัฒน์, วรากร ไม้เรียง

 

 Landslide Problems and Warning by Geotechnical Methods, 5th International Symposium on New Technology for Urban Safety of Mega Cities in Asia, Phuket, Thailand, 16-17 November 2006. Organized by Asian Institute of Technology (AIT)
Warakorn Mairaing

 ดินถล่ม ภัยพิบัติธรรมชาติที่ใกล้ตัว, วิศวกรรมสาร,, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 59 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2549.
วรากร ไม้เรียง

 

 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินที่เสริมด้วยระบบรากพืชแบบผสมผสานแบบสี่เหลี่ยมและแบบสามเหลี่ยม (COMPARISON OF ENGINEERING PROPERTIES OF COMBINATION ROOT REINFORCED SOIL OF SQUARE AND TRIANGULAR PATTERN), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ เมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง จ.ภูเก็ต, 20-22 เมษายน 2549.
พานิช วุฒิพฤกษ์, เชิดชนินทร์ หมดมลทิน, ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข, วรากร ไม้เรียง

 การตรวจสอบและเสริมความมั่นคงของลาดดินฐานรากเสาสัญญาณ (THE INVESTIGATION AND SLOPE STABILIZATION OF TELECOMMUNICATION TOWER FOUNDATION), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ เมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง จ.ภูเก็ต, 20-22 เมษายน 2549.
บุญชัย เชิญเกียรติประดับ, ธนาดล คงสมบูรณ์, ศราวุธ โกวเครือ

 รูปแบบการเคลื่อนพังและสภาพของลาดตลิ่งแม่น้ำโขงตอนกลาง (RIVER BANK FAILURE PATTERNS OF THE CENTRAL MEKONG REGION), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ เมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง จ.ภูเก็ต, 20-22 เมษายน 2549.
สิรัญญา ทองชาติ, วรรณี ศุขสาตร, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, ปกรณ์ อาภาพันธุ์

 

 การวิเคราะห์และเตือนภัยดินถล่ม (Landslide Analysis and Warning), Research Seminar for Highway Development บทความในการสัมมนาวิชาการเรื่องการสัมมนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางหลวง (ระลึกถึง ดร.ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์) โดยกรมทางหลวง. ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2548
วรากร ไม้เรียง และบรรพต กุลสุวรรณ

 Landslide Risk Prioritization in 6 Provinces Affected by Tsunami (การจัดลำดับพื้นที่เสี่ยงภัยดินในพื้นที่ 6 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ), EIT-JAPAN-AIT 2006 Joint Workshop, Geo-risk Engineering and Geo-exploration, Wednesday 27 September 2006, Bangkok, Thailand
Suttisak Soralump

 

 Landslide Risk Prioritization of Tsunami Affected Area in Thailand, Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering, Joint Workshop 6-9 December 2006, Manila Philippines
Suttisak Soralump and Banpoat Kulsuwan


 Landslide Research Using Geotechnical Method, EIT-JAPAN-AIT 2006 Joint Workshop, Geo-risk Engineering and Geo-exploration, Wednesday 27 September 2006, Bangkok, Thailand
Warakorn Mairaing


 สถานการณ์และปัญหาแผ่นดินถล่มในประเทศไทย (Landslide Conditions and Problems in Thailand), EIT-JAPAN-AIT Joint Workshop 2005, Geo- Risk Engineering and Management, Tuesday 27 September 2005, Bangkok, Thailand
วรากร ไม้เรียง และบรรพต กุลสุวรรณ

 

 Geotechnical Engineering Problems and Tentative Solutions in Thailand, Proceeding of Young Geotechnical Engineering Conference, Taipei, Taiwan, 2004
S. Soralump


 การวิเคราะห์ตะกอนดินและหินที่เกิดจากการพิบัติของลาดเขา (THE ANALYSIS OF THE GRAIN SIZE DISTRIBUTION OCCURRED FROM THE LANDSLIDE AREA), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี, 2-4 พฤษภาคม 2548
บรรพต กุลสุวรรณ, วรากร ไม้เรียง

 การศึกษาการเคลื่อนตัวของคันดินทางรถไฟในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง (STUDY OF RAILWAY EMBANKMENT DEFORMATION IN PICHIT PROVINCE), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 19-21 พฤษภาคม 2547
สยาม ยิ้มศิริ และรุเธียร เผ่าชัยยั่งยืน

 การจัดการภัยธรรมชาติเนื่องจากแผ่นดินถล่ม (The Management of Natural Disasters : Landslides), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 19-21 พฤษภาคม 2547
บุญชัย เชิญเกียรติประดับ และวรากร ไม้เรียง

 การสำรวจพฤติกรรมของดินถล่มในจังหวัดภูเก็ต (SOIL INVESTIGATION FOR LANDSLIDE BEHAVIOUR IN PHUKET PROVINCE), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 19-21 พฤษภาคม 2547
ธนาดล คงสมบูรณ์ และวรากร ไม้เรียง

 ความแข็งแรงของดินไม่อิ่มตัวเพื่อการวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดเขา (UNSATURATED SOIL STRENGTH FOR MOUNTAIN SLOPE STABILITY ANALYSIS), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 19-21 พฤษภาคม 2547
วรากร ไม้เรียง และนงลักษณ์ ไทยเจียมอารีย์

 Geotecnical Engineering Problems and tentative solutions in Thailand, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 19-21 พฤษภาคม 2547
Suttisak Soralump

 

 (การ์ตูน) ร่วมด้วยช่วยป้องกันดินถล่ม, กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 24 กรกฎาคม 2546.
กรมทรัพยากรธรณี

 

 การประเมินการแก้ไขการพิบัติของลาดดิน : กรณีศึกษาริมตลิ่งแม่น้ำบางปะกงและลุ่มน้ำก้อ (Evaluation of Soil Slope Stabilization Case Studies : Bangpakong River Bank and Namkor Watershed Area), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด จ.ขอนแก่น, 23-25 ตุลาคม 2545
บุญชัย เชิญเกียรติประดับ, วรากร ไม้เรียง

 การจำลองลักษณะของรากพืชเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน (The Model of Trees Root for Slope Stability Analysis), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด จ.ขอนแก่น, 23-25 ตุลาคม 2545
รัฐธรรม อิสโรฬาร, วรากร ไม้เรียง

 การศึกษาเปรียบเทียบแผนภูมิวิเคราะห์เสถียรภาพของความลาด (The Comparative Study of Slope Stability Charts), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรม ดุสิตรีสอร์ท แอนด์ โปโลคลับ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 10-12 พฤษภาคม 2543
อภินิติ โชติกังกาศ, ก่อโชค จันทวรางกูร

 ฐานข้อมูลการเคลื่อนพังของลาดดินในประเทศไทย (Database for Landslides in Thailand), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรม ดุสิตรีสอร์ท แอนด์ โปโลคลับ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 10-12 พฤษภาคม 2543
อุทัย แย้มไสย, วรากร ไม้เรียง

 การศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน (Comparison of Slope Stability Program), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรม ดุสิตรีสอร์ท แอนด์ โปโลคลับ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 10-12 พฤษภาคม 2543
ชูเลิศ จิตเจือจุน, วรากร ไม้เรียง

 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน (Expert System for Soil Slope Stability Analysis), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรม ดุสิตรีสอร์ท แอนด์ โปโลคลับ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 10-12 พฤษภาคม 2543
วรรณี ศุขสาตร

 ลักษณะทางธรณีเทคนิคของการเคลื่อนที่ของลาดดินเนื้อเดียวตามธรรมชาติ (Geotechnical characterization of natural homogeneous soil slope movement), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี, 24-26 มีนาคม 2542
วรรณี ศุขสาตร, วรากร ไม้เรียง

 

Hydration mechanisms of fly ash stabilized by lime, Proc. of the 2nd International Congress on Envronmental Geotechnics, Osaka, Japan, 5-8 November 1996, Vol. 1, pp. 857-862.

S.Nontanandh and M. Kamon

 

Stabilization of Dispersive Soil Using Hydrated Lime, Proc. of the Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering, Bangkok, Thailand, December 19-20, 1995, Vol. 1, pp. 299-313.

S.Nontananandh and S.Kawinvongpaiboon