HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ : ด้านการปรับปรุงคุณภาพดิน
 
เลขที่บทความ วศ.ปรับปรุงดิน 61/1
ชื่อบทความ การแก้ปัญหาการทรุดตัวของงานถนน งานถมที่ และถมบ่อดิน ในพื้นที่ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพดิน และเทคนิค VCM
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
คำนำ การปรับปรุงคุณภาพชั้นดินเหนียวอ่อนนั้นมีเทคนิคในการดำเนินการหลายเทคนิค วิธี VCM ก็เป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและราคาต่ำ
   
เลขที่บทความ วศ.ปรับปรุงดิน 53/01
ชื่อบทความ คู่มือการก่อสร้างและแนวทางแก้ไขปัญหา การก่อสร้างเสาเข็มดิน-ซีเมนต์ :
ผู้แต่ง 1. รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง
2. นายสมพงศ์ โรจน์กังสดาล

คำนำ คู่มือการก่อสร้างและแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อสร้างเสาเข็มดิน-ซีเมนต์: กรณีศึกษาในโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิฉบับนี้ ได้นำเสนอทั้งข้อมูลทางวิชาการและทางปฎิบัติงานสนาม โดยลำดับจากลักษณะการใช้งาน การวิเคราะห์ออกแบบ การก่อสร้าง การตรวจสอบและวิเคราะห์ผลจากการก่อสร้างในสนามเชิงสถิติและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ แล้วยังมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมจริงในสนาม จึงคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องและนักวิจัย