HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
บทความด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหว
 

  Liquefaction Susceptibility Assessment Using Geotechnical and Geological Manners of Northern Thailand. International Journal of Geotechnical Earthquake Engineering (IJGEE), 2020, 11(2), pp. 50-71. ISSN: 1947-8488
Y. Kusumahadi, S. Soralump and M. Jinagoolwipat

 

  Damages and causative factors of 2015 strong Nepal Earthquake and directional movements of infrastructures in the Kathmandu Basin and along the Araniko Highway..Lowland Technology International 2016; 18 (2): 141-164, International Association of Lowland Technology (IALT): ISSN 1344-9656.
S. Manandhar, T. Hino, S. Soralump and M. Francis

 

 รายงานการสารวจทางวิศวกรรม: กรณีแผ่นดินไหวประเทศเนปาล, 2558.,วิศวกรรมสาร, ปีที่ 68, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2015, หน้า 27-36
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, หน่วยวิจัยธรณีวิศวกรรมเเผ่นดินไหว ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

 

 การเสริมสร้างพลังแห่งการเรียนรู้แก่ชุมชนในการเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวผ่านเทคโนโลยีจำลองสถานการณ์สมัยใหม่จังหวัดเชียงราย,การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2015
ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล, วิทิต ปานสุข และสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

  Impacts of 2014 Chiangrai Earthquake from Geotechnical Perspectives. EIT-JSCE Joint International Symposium on Human Resource Development for Disaster-Resilient Countries 2014. Imperial Queen's Park Hotel, 25-26 August 2014. Organize by EIT
Suttisak Soralump, Jessada Feungaugsorn, Sirisart yangsanphu, Montri Jinagoolwipat, Chinoros Thongthamchart, Rattatam Isaroranit.

 

 Effect of the Molar Ratio of Liquid Glass Grouting Agents on Mechanical Characteristics of the Solidified Soils, International Journal of Geotmate, Volume 7, Number 1, Serial 13, September 2014, P 985-992.
Shinya Inazumi, Hsin Ming Shang, Suttisak Soralump, Yoshihiro Nakagishi, Yoshio Miyatani, Yuji Mori and Yu Okuno

 

 The 6.8 Magnitude of Earthquake in The Union of Myanmar, 2556.,หน่วยวิจัยธรณีวิศวกรรมเเผ่นดินไหว ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Suttisak Soralump, Montri Jinakulwipat, Sirisatra Youngsengphu and Jesada Feungaksorn

 

  Probabilistic Analysis of Liquefaction Potential: the First Eyewitness Case in Thailand. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Suttisak Soralump and Jessada Feungaugsorn

 

Comparison of Geophysical Shear-Wave Velocity Methods in Earth and Rock-Fill Dam. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Suttisak Soralump, Jitrakon Prasomsri and Buncharee Kumma

 

 อิทธิพลความหนาของชั้นดินกรุงเทพฯ ต่อพฤติกรรมการตอบสนองเนื่องจากแรงกระทำแผ่นดินไหว. (INFLUENCE OF BANGKOK SOIL LAYER THICKNESS ON RESPONSIVE BEHAVIOR FROM EARTHQUAKE FORCES). การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15. สุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2553. จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อำนาจ ยานุวิริยะกุล, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

30 Years Instrumentation Behavior of Srinagarind Dam and Analysis of Warning Criteria. 2nd International Conference Long Term Behaviour of Dams (LTBD09), 12th-13th October 2009, Graz, Austria., pp. 899-904. S. Soralump, C. Thongthamchart and V. Chaisakaew

 

โอกาสในการพิบัติของเขื่อนศรีนครินทร์. 2552. บทความวิศกรรมเขื่อน เลขที่ วศข.52/01. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และ มนตรี จินากุลวิพัฒน์

 

 Safety analyses of Srinagarind dam induced by earthquakes using dynamic response analysis method, International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering "from case history to practice" (IS-Tokyo 2009), 15-18 June 2009, Tsukuba International Congress Center JAPAN. organize by Japanese Geotechnical Society
S. Soralump and K. Tansupo

 

 Response behaviors of soft Bangkok clay from earthquake, International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering "from case history to practice" on 15-18 June 2009, Tsukuba International Congress Center JAPAN. organize by Japanese Geotechnical Society
Suttisak Soralump, Amnarj Yanuviriyakul and Baunpoat Kulsuwan

 

 The important of soil parameters on Newmark's deformations of rockfill dam based on mobilized shear induced by earthquakes, Geotechnical Infrastructure Asset Management, 2009. EIT-JSCE Joint International Symposium 2009, September 7-8, 2009, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, Organized by EIT, JSCE, Kyoto University, AIT
Tipwimol Taekratokand Suttisak Soralump

 

 ความมั่นคงของเขื่อนศรีนครินทร์ ต่อแรงกระทำแผ่นดินไหว, บทความเผยแพร่ในโยธาสาร (Civil Engineering Magazine), วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 1 มกราคม กุมภาพันธ์ 2552
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

 การวิเคราะห์พฤติกรรมการตอบสนองทางพลศาสตร์ของเขื่อนศรีนครินทร์ต่อแรงกระทำแผ่นดินไหว, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14. สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และ เกรียงไกร แทนสุโพธิ์

 

 พฤติกรรมการตอบสนองของชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ เชิงพื้นที่เนื่องจากแรงกระทำแผ่นดินไหว, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14. สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552
อำนาจ ยานุวิริยะกุล และ สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

 การประเมินความเสี่ยงของอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากแรงกระทำแผ่นดินไหวในระยะไกล, วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, บัณฑิต ขาวป้อ, ธัชสิน เหมือนแก้ว และหยกไชย อิสรเสรีพงษ์

 

 พฤติกรรมเขื่อนหินถมคอนกรีตดาดหน้า : สภาวะปกติและแผ่นดินไหว, 2551.บทความวิศกรรมเขื่อน เลขที่ วศข.51/01, หน่วยวิจัยธรณีวิศวกรรมเเผ่นดินไหว ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, ชิโนรส ทองธรรมชาติ, มนตรี จินากุลวิพัฒน์ และวรุฒ พจน์ศิลปชัย

 

 แผ่นดินไหว, บทความเผยแพร่ในหนังสือที่ระลึกครบรอบ 70 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 แผ่นดินไหวกับเขื่อน, โครงการอบรม “ความปลอดภัยเขื่อนในสภาวะปกติและสภาวะอันตราย”, ระหว่างวันที่ 20 ถึง 21 กันยายน พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 แผ่นดินไหวกับเขื่อน, บทความเผยแพร่ในวารสารวิศวกรรมสาร, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 60 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม-เมษายน 2550
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 เขื่อนดินกับแผ่นดินไหว ตอนที่ 1, บทความโยธาสาร, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ระหว่าง เดือน มกราคม- กุมภาพันธ์ 2549
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์