HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
บทความด้านกลศาสตร์ของดิน (การสำรวจ, ทดสอบและแบบจำลอง)
 

 Bearing Capacity Behavior of Single Pile During Groundwater Level Change by Centrifuge Model, 11th Int. Conf. on Geotechnique, Construction Materials & Environment, Kyoto, Japan, 3-5 November 2021, ISBN: 978-4-909106063 C3051
Sutasinee Intui, Suttisak Soralump and Shinya Inazumi

 

 Penetration behavior of chemical grouting considering ground uncertainty,International Journal of GEOMATE (ISSN: 21862982), Volume14 Issue45, March 2018, Page22-27, DOI10.21660/2018.45.57186.
Shishido, K.-I., Hashida, H., Inazumi, S., Soralump, S.

 

 Assessment of potassium silicate based surface penetration materials with low viscosity in the repair of concrete structures, International Journal of GEOMATE (ISSN: 21862982) Volume12 Issue29, February 2017, Page163-170, DOI10.21660/2017.29.160616
Inazumi, S., Inazawa, T., Soralump, S., Saiki, O.,Matsumoto, H.

 

Centrifuge Modeling of LNAPL Infiltration in Granular Soil with Containment. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, June 2013.139:892-902.
Chusak Kererat, Inthuorn Sasanakul, Suttisak Soralump

 

Doubly Asymptotic Open Boundary Condition for Vector Wave Propagation in Semi-Infinite Layer. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Suriyon Prempramote

 

 Rehabilitation and maintenance planning of Burapawithi’s approach ramp, Bangkok-Chonburi expressway. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15. สุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2553. จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Suttisak Soralump, Rattatam Isaroranit, Barames Vardhanabhuti, Krit Saowiang

 

การพัฒนาระบบทดสอบการอัดตัวคายน้ำแบบอัตโนมัติ (Development of Automatic Consolidation Testing System). การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทรงกรต โรจน์โมสิก และสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

 การศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของสารปนเปื้อนที่เบากว่าน้ำด้วยการทดสอบด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง (Behavior Study of LNAPL Migration by Centrifuge Test). การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชูศักดิ์ คีรีรัตน์ และ สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

 การตรวจสอบและประเมินสภาพโครงสร้างทางพิเศษบูรพาวิถีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการทรุดตัวต่างกันของฐานราก. (The Inspection and Evaluation of Structure Condition of BURAPAWITHI Expressway which Related to Differential Settlement Problem of Foundation). ารประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15. สุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2553. จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รัฐธรรม อิสโรฬาร, วรวัช ลิ้มพันธุ์อุดม, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

 พลังงานประสิทธิผลในการทดสอบการเจาะทะลุทะลวงมาตรฐานโดยตุ้มตอกชนิดต่างๆ. (ENERGY EFFICIENCY IN STANDARD PENETRATION TEST USING DIFFERENT TYPES OF HAMMER). การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15. สุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2553. จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ธีรชัย เต้งชู, สยาม ยิ้มศิริ, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

 การศึกษาเสถียรภาพของลาดบ่อขุดดินระดับลึกในพืนที่ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบวิธีสมดุลจำกัดและวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์. (Slope Stability Study of Deep Excavation Pit Slope in Soft Bangkok Clay : Case Study of Comparison between Limit Equilibrium and Finite Element Method). การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15. สุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2553. จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วารุณี กะการดี, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

 Modeling of Organic Contaminant Migration through Soil Cement Barrier Using TMVOC, The 17th Southeast Asian Geotechnical Conference (Geo-engineering for Natural Hazard Mitigation and Sustainable Development), Proceedings Vol. I (Theme Sessions), May 10~13, 2010, Taipei, Taiwan.Organized by Southeast Asian Geotechnical Society (SEAGS), Taiwan Geotechnical Society (TGS)
C. Kerarat and S. Soralump

 

 KU-Permea-Oedometer for investigation elastic modulus of granular soil in Rockfill dam, Geotechnical Infrastructure Asset Management, 2009. EIT-JSCE Joint International Symposium 2009, September 7-8, 2009, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, Organized by EIT, JSCE, Kyoto University, AIT
Chinoros Thongthamachart and Suttisak Soralump

 

 สัมประสิทธิ์แรงดันดินด้านข้างของดินทรายขณะเพิ่มหน่วยแรงประสิทธิผลในแนวดิ่ง (COEFFICIENT OF EARTH PRESSURE AT REST OF SANDS DURING INCREASE IN EFFECTIVE VERTICAL STRESS), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
บารเมศ วรรธนะภูติ

 

การประเมินค่าทางสถิติของคุณสมบัติดินเพื่อหาอัตราส่วนความปลอดภัยสำหรับงานวิศวกรรมธรณีฐานรากในชั้นดินอ่อนกรุงเทพมหานคร (Assessment and Reliability of safety factor in Geotechnical aspects base on Statistic inference of soil strength parameters in soft Bangk, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
พร้อมพงศ์ ลี้ศิริเสริญ, ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

 การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนประสิทธิผลของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยการทดสอบ Unconfined Compression Test ชนิดวัดแรงดูด suction (Determination of Effective Strength Parameters of Bangkok Clay using Suction-monitored Unconfined Compression Tests), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
วศัน สุทธินุ่น, อภินิติ โชติสังกาศ

 

 การวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์เพื่อการออกแบบเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ในชั้นดินกรุงเทพฯ (Back Analysis of Design Parameters for Large Diameter Bored Pile in Bangkok Subsoil), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12. โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550
ภานุ ไชยวรรณ, ก่อโบค จันทวรางกูร, บารเมศ วรรธนะภูติ

 

 คุณสมบัติทางกลศาสตร์ของดินที่ถูกปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ในสภาพแช่น้ำ จากการทดสอบแบบแรงอัดไม่มีขอบเขตจำกัดและแบบแรงเฉือนตรง (Mechanical Propeperties of Cement Stabilized soil in Submerged Condition from Uniconfined Compression and Direct Shear Tests), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12. โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550
ศิริศักดิ์ จินดาพล, สยาม ยิ้มศิริ, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, อภินิติ โชตสังกาศ

 

 การวิเคราะห์การเสียรูปมากแบบสองมิติของอุปกรณ์ก้านเจาะโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ (2nd Large Deformations Analysis of Drill String by Finite Element Method), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12. โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550
ฉัตรชัย จันทร์อินทร์, สัญชัย มิตรเอม, ก่อโชค จันทวรางกูร

 

 แรงดันน้ำส่วนเกินขณะ Secondary Compression, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12. โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550
บารเมศ วรรธนะภูมิ

 

 การศึกษาและพัฒนา KU Piezometer โดยการประยุกต์ใช้ MEMS Pressure Sensor (Study and Development of KU - Piezometer by Mems Pressure Sensor), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12. โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550
วิษณุพงศ์ พ่อลิละ, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

 การศึกษาระดับของความเค็มที่มีผลต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (STUDY OF SALINITY LEVEL AFFECT TO THE ENGINEERING PROPERTIES OFSOIL IN NORTHEAST THAILAND), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ เมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง จ.ภูเก็ต, 20-22 เมษายน 2549.
ยุทธลักษณ์ ชูวรเชษฐ์, ประทีป ดวงเดือน

 ความสัมพันธ์ของผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะกับคุณสมบัติดินเหนียวระดับลึก ในพื้นที่กรุงเทพฯ (CORRELATION OF BORE HOLE LOGGING AND PHYSICAL PROPERTIES IN DEEP BANGKOK AQUITARD CLAY), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ เมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง จ.ภูเก็ต, 20-22 เมษายน 2549.
พรสวัสดิ์ วงศ์วิวัฒน์, วรากร ไม้เรียง


  การวิเคราะห์ค่าการทรุดตัวของชั้นดินเหนียวเนื่องจากการลดระดับของน้ำบาดาลด้วยวิธีไฟไนท์ดิฟเฟอเร้นท์ (SETTLEMENT ANALYSIS OF CLAY LAYER CAUSED BY GROUNDWATER WITHDRAWAL BY FINITE DIFFERENCE METHOD), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ เมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง จ.ภูเก็ต, 20-22 เมษายน 2549.
สุธรรม โรจนเมฆา, วรากร ไม้เรียง

 

 ผลของการกระจายตัวของขนาดเม็ดดิน, รูปร่างและความแข็งแรงทนทานของเม็ดดินที่มีต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรัง (Effect of Grain Size Distribution, Shape and Durability on Engineering Properties of Lateritic Soil), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ เมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง จ.ภูเก็ต, 20-22 เมษายน 2549.
สุรชัย สิงห์สาธร, ประทีป ดวงเดือน

 

 อิทธิพลของขนาดคละและดินเม็ดละเอียดที่มีอยู่ในมวลดินต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังผสมเถ้าลอย (EFFECT OF GRADATION AND FINE PARTICLES IN SOIL MASS ON ENGINEERING PROPERTIES OF LATERITIC SOIL MIXED WITH FLY ASH), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี, 2-4 พฤษภาคม 2548
สมพร ฤดีวิโรจน์, ประทีป ดวงเดือน

 

 การศึกษาอิทธิพลของเถ้าลอยลิกไนต์และซีเมนต์เมื่อผสมดินแกรนิตในปริมาณต่างๆ (THE QUANTITATIVE STUDIES OF FLY ASH AND CEMENT ADMIXTURES AFFECT TO THE GRANITIC SOIL), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี, 2-4 พฤษภาคม 2548
ปิยพงศ์ นุโรจน์, ประทีป ดวงเดือน

 

 รูปแบบการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของถนนบนชั้นดินอ่อนที่อยู่ใต้ทางยกระดับ (PATTERN OF ROAD EMBANKMENT BENEATH ELEVATED ROAD), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 19-21 พฤษภาคม 2548
อำนวยศักดิ์ ทวีลาภ และภัทราวุธ วิชพัฒน์

 

  PROBABILISTIC STUDY OF BEARING CAPACITY OF STRIP FOOTING ON COHESIONLESS SOIL, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 19-21 พฤษภาคม 2547
Tanit Chalermyanont and Payom Rattanamanee

 

 แผนภูมิสำหรับการออกแบบความสูงคันทางบนชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (CHART FOR THE DESIGN HEIGHT OF EMBANKMENT ON SOFT BANGKOKCLAY LAYER IN THE VICINITY OF BANGKOK METROPOLIS), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 19-21 พฤษภาคม 2547
วิชาญ ภู่พัฒน์ และมณฑา ตันติพรหมินทร์

 

 A NOVEL APPARATUS TO DETERMINE THE ROCK STRENGTH PARAMETERS, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 19-21 พฤษภาคม 2547
Sanchai Mitaim, Fabrice Dagrain, Thomas Richard, Emmanuel Detournay and Andrew Drescher

 

 สัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคายน้ำในแนวราบและแนวรัศมีของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ (COEFFICIENT OF HORIZONTAL AND RADIAL CONSOLIDATION OF SOFT BANGKOK CLAY), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 19-21 พฤษภาคม 2547
ไตรภพ คนชม, ก่อโชค จันทวรางกูร

 

 อิทธิพลของการบดอัดซ้ำต่อคุณสมบัติของดินลูกรังในการทดสอบการบดอัดในห้องปฏิบัติการ (Effect of Recompaction on Lateritic Soil Properties in Laboratory Compaction Test), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรม ดุสิตรีสอร์ท แอนด์ โปโลคลับ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 10-12 พฤษภาคม 2543
นพรัตน์ ท้วมประดิษฐ์, ประทีป ดวงเดือน

 

 แบบจำลอง CENTRIFUGE ในงานวิศวกรรมธรณี (Centrifuge Modelling in Geotechnical Engineering), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรม ดุสิตรีสอร์ท แอนด์ โปโลคลับ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 10-12 พฤษภาคม 2543
Thanadol Kongsomboon, Tan Thiam Soon, Warakorn Mairaing, Yong Kwet Yew