หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
1. ถ้าต้องการทดสอบหาค่า Sensitivity ของตัวอย่างดินเหนียว จะมีวิธีการทดสอบอย่างไร จงอธิบายตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างจนถึงการคำนวณผลการทดลอง
 
2. การทดสอบ Unconfined Compression ของดินเหนียวตัวอย่างชนิดเดียวกันในสภาพ Undisturbed และ สภาพ Remolded จะให้ผลแตกต่างกันอย่างไร อธิบายเหตุผลและให้เขียน Stress - strain Curve และ Mohr Diagram เปรียบเทียบ
 
3. จงบอกข้อเสียหรือข้อผิดพลาดของการทดสอบ Unconfined Compression มาอย่างน้อย 2 ข้อ
 
4. Shear Strength ที่ได้จากการทดสอบ Unconfined Compression ควรได้ค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าความเป็นจริง เพราะเหตุใด ค่าที่ได้ดังกล่าวปลอดภัยสำหรับการออกแบบหรือไม่
 
5. การทดสอบ Unconfined Compression ต้องมีการปรับแก้อะไรบ้าง เมื่อคำนวณ Compressive Stress เหตุใดจึงต้องมีการปรับแก้ดังกล่าว
 
6. เหตุใดการทดสอบ Unconfined Compression จึงถือว่าเป็นการทดสอบในสภาวะ Undrained
 
7. ลักษณะการวิบัติของตัวอย่างดินเหนียวหลังจากทดสอบโดยวิธี Unconfined Compressive Strength แล้วจะมีกี่ชนิด จงอธิบายพร้อมเขียนภาพประกอบ
 
8. จงคำนวณค่า Sensitivity ของดินเหนียว ซึ่งทดสอบแบบ Unconfined Compressive Strength จากการทดลองได้ผลดังนี้
Undisturbed Sample
ค่าที่อ่านได้จาก Proving Ring สูงสุด = 180 ขีด
พื้นที่หน้าตัดเฉลี่ย = 9.50 ซม2
 
Disturbed Sample
ค่าที่อ่านได้จาก Proving Ring สูงสุด = 70 ขีด
พื้นที่หน้าตัดเฉลี่ย = 10.25 ซม2
กำหนดให้ Proving Ring มีค่า Constant (k) = 0.0180 kg/ขีด
e                    = 0.95
 
9. การทดสอบ Unconfined Compression ของตัวอย่างดินเหนียวคงสภาพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซม. สูง 7 ซม. อ่านค่าแรงอัดสูงสุดจาก Proving ring ได้ 153 ขีด เมื่อตัวอย่างดินยุบลงไป 0.5 ซม. และเมื่อขยำดินตัวอย่างแล้วทำการทดสอบใหม่อีกครั้งหนึ่ง อ่านค่าแรงอัดสูงสุดได้ 55 ขีด เมื่อดินตัวอย่างยุบลงไป 0.8 ซม. (ค่าคงที่ของ Proving ring เท่ากับ 0.114 กก./ขีด)
          ก. ค่า Unconfined compressive strength ของดินนี้เท่ากับเท่าใด
          ข. ค่า Undrained shear strength ของดินนี้เท่ากับเท่าใด
          ค. ค่า Sensitivity ของดินนี้เท่ากับเท่าใด
          ง. ดินนี้จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ความอ่อนแข็งเพียงใด จ. ให้วิจารณ์ผลการทดสอบครั้งนี้ ว่าเหตุใด เมื่อขยำดิน จึงทำให้ได้ผลการทดสอบของดินเดียวกัน แตกต่างกัน
10. ข้อมูลการทดสอบ Unconfined compression ของดินเหนียวตัวอย่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม. สูง 70 มม. มีดังนี้
การทรุดตัว (มม.)
แรงอัด (กก.)
0
0
1
24
2
33
3
40
4
44
5
48
6
50
7
52
8
52
9
51
10
45
         ให้เขียน Stress - strain Curve และหาค่า Elastic Modulus, Unconfined compressive strength และ Undrained shear strength
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์