หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
          1.  ท่านคิดว่าอะไรเป็นส่วนช่วยให้ดินสามารถรับน้ำหนักได้
 
          2. ท่านคิดว่าถ้าเราเก็บตัวอย่างดินจากใต้ดิน ขึ้นมาทดสอบหากำลังของดิน จะได้ค่าเท่ากับกำลังของดินจริงๆ หรือไม่
 
          3. ท่านจะมีวิธีการหากำลังของดินได้อย่างไร
 
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์