หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
          ได้กล่าวมาตั้งแต่การทดลอง Direct Shear แล้วว่า ความแข็งแรงของดินอาจแทนได้ด้วยสมการ Mohr–Coulumb
 
( 1 )
          ถ้าเป็นดินเหนียวอ่อนอิ่มตัวและภายใต้แรงกดที่กระทำในเวลาอันรวดเร็ว tan , จะมีค่าน้อยและถ้าให้ tan = 0
= c ( 2 )
          ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ใช้ใน Unconfined compressive strength ในการทดลอง Unconfined compression test ตัวอย่างดินรูปทรงกระบอกจะถูกกดทางแนวดิ่ง โดยไม่มีความดันหรือการอัดช่วยทางด้านข้าง ดังรูปที่ 1 คล้ายกับการกดตัวอย่างคอนกรีต ข้อมูลที่เราจะบันทึกไว้ก็คือ แรงกดในแนวดิ่ง (Fv) และการหดตัวของตัวอย่าง (V ) ตัวอย่างดินจะรับแรงเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุด (Fvmac )
รูปที่ 1 การทดสอบ Unconfined Compressive Strength
          ถ้าเราลองนำค่าหน่วยแรงโดยรอบ ตัวอย่างดินมาเขียนลงใน Mohr’s Diagram
          ดังแสดงในรูปที่ 2 ผลที่ได้ก็คือ ค่า cohesion โดยประมาณของดินนั้น
รูปที่ 2 Stress และ Mohr’s Diagram
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์