หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
          1. เขียนกราฟแสดงค่าระหว่างแรงกดบนตัวอย่างดิน และการหดตัว ( V.S. V)
 
          2. อ่านค่าสูงสุดของกำลังกด หรือบางครั้งเรียกว่า U.C.S. (Unconfined Compressive Strength)
 
          Cohesion จะมีค่าดังนี้
 
                    
 
          3. ถ้ามีการทดสอบทั้งตัวอย่างดินในลักษณะคงสภาพ (Undisturbed) และตัวอย่างดินในลักษณะเปลี่ยน (Remolded) ของดินชนิดเดียวกัน จะสามารถคำนวณหา Sensitivity ของดินชนิดนั้นได้โดย
 
          
 
          ถ้า Sensitivity มีค่ามาก หมายความว่า ไวต่อการเปลี่ยนสภาพหรือการกระทบกระเทือนซึ่งทำให้กำลังของดินลดลงอย่างมาก
 
คลิกเพื่อขยายรูป
ตัวอย่างข้อมูลการทดสอบ Unconfined Compressive Strength  [ Jpg File ]   :  [ Pdf File ]
คลิกเพื่อขยายรูป
ความสัมพันธ์ของ Stress และ Deformation  [ Jpg File ]   :  [ Pdf File ]
แบบฟอร์มการทดสอบ
Open PDF File
Open PDF File
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์