หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
1. คำนวณพื้นที่หน้าตัดของตัวอย่างดิน
Ao = พื้นที่หน้าตัดเฉลี่ย
  At = พื้นที่หน้าตัดด้านบนของตัวอย่าง
  Am = พื้นที่หน้าตัดตรงกลางของตัวอย่าง
  Ab = พื้นที่หน้าตัดด้านล่างของตัวอย่าง
2. คำนวณหาพื้นที่หน้าตัดที่เปลี่ยนไปในระหว่างการทดสอบ
= V / Lo
  Ac = พื้นที่หน้าตัดของตัวอย่างขณะที่มีการหดตัว
  Lo = ความยาวเดิมหรือความยาวเริ่มแรก
3. คำนวณหาแรงกดบนตัวอย่าง
= แรงกดบนตัวอย่างในแนวดิ่ง, ปอนด์ / ต.ร.นิ้ว (PSI)
  P.R. = Proving ring reading
   K = Proving Ring Constant (1b / Division)
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์