หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
เครื่องมือที่ใช้สำหรับการทดลองแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด
 
คลิกเพื่อขยายรูป 1. เครื่องกดตัวอย่าง (Compression Machine) มีขนาดกำลังพอเพียงที่จะกดตัวอย่างและมีอัตราการกดพอเหมาะ
2. วงแหวนวัดแรง (Proving Ring) ที่มีขนาดพอเหมาะที่จะกดทดสอบตัวอย่างดินมีความไวที่เหมาะสมไม่แข็งเกินไป
3. มาตรหน้าปัด (Dial Gauge) อ่านละเอียด 0.01 มม. ความยาวช่วง 25 มม.
คลิกเพื่อขยายรูป 4. อุปกรณ์แต่งตัวอย่าง
     - โครงตัดแต่งตัวอย่างดิน(Trimming Frame)
     - เลื่อยเส้นลวด(Wire Saw)
     - กระดาษเคลือบขี้ผึ้ง(Wax Paper)
5. เครื่องชั่ง
  6. เครื่องมือหาความชื้นทั่วไป
 
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์