หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
มาตราฐานอ้างอิง :
  
ASTM D 2166
  
 
          ความแข็งแรงหรือกำลังของดินเหนียว (Cohesive soil) จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
          1. Cohesion ซึ่งเกิดขึ้นจากแรงดึงดูดทางไฟฟ้า–เคมี (Electro chemical bonds) ระหว่างเม็ดดิน
          2. Friction ซึ่งเกิดขึ้นจากการขัดตัวของเม็ดดิน (Particle interlocking) และความฝืดระหว่างผิวของเม็ดดิน (Surface friction)
          ในดินเหนียวอ่อนและดินเหนียวปานกลาง (Soft และ Medium Clay) กำลังของดินส่วนใหญ่มักจะเกิดจาก Cohesion การทดลอง Unconfined compression เป็นวิธีการหาค่าประมาณ Cohesion ของดิน โดยวิธีง่าย ๆ ซึ่งทำได้รวดเร็ว
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์