หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
1. ปัจจัยที่มีผลทำให้ค่า สปส. ความซึมของน้ำมีค่าแตกต่างกันคืออะไรบ้าง
 
2. ในการทดสอบหาค่า สปส. ความซึมน้ำของดินเหนียวทึบน้ำในห้องปฏิบัติการควรใช้วิธีใด
 
3. จงประมาณค่า สปส. ความซึมน้ำ (หน่วย cm/sec) ของวัสดุต่อไปนี้
          ก. ดินเหนียวทึบน้ำ
          ข. ดินทรายหยาบ
          ค. ดินเหนียวปนทรายหยาบบดอัดแน่น
          ง. กรวดที่มีขนาดคละกันดี
          จ. ชั้นหินทึบน้ำ
 
4. ทรายละเอียดโดยทั่วไปจะมีค่า Permeability อยู่ในช่วงใด (cm/sec)
 
5. ปกติดินเหนียวที่บดอัดแน่นดีแล้ว (95% Standard Proctor) จะมีค่า สปส. ความซึมน้ำเท่าใด
 
6. ในการทดลอง Constant Head Permeability เพื่อหาค่า k จงพิสูจน์ว่า
 
 โดยที่ V = ปริมาตรของการไหลในช่วงเวลา t
  L = ความยาวของตัวอย่างดิน
  A = พื้นที่หน้าตัดของการไหล
  h = ความแตกต่างของ Head
 
7. ในการทดสอบ Permeability Test ในห้องปฏิบัติการแบบ Constant Head มีข้อมูล จากการทดสอบดังนี้ คือ L = 250 mm. , A = 105 cm2 , k = 0.014 cm/sec และอัตราการไหล 360 cm3/min ค่า Head Difference(h) จะต้องมีค่าเท่ากับเท่าใด เพื่อรักษาอัตราการไหลในการทดลองดังกล่าว
 
8. การทดสอบ Constant Head Permeability โดย H = 2 m ตัวอย่างดินมี A = 100 cm2 , L = 10 cm น้ำไหลผ่านดิน 100 cc ภายในเวลา 2 นาที ค่า Permeability ของดินนี้เท่ากับเท่าใด (cm/sec)
 
9. ในการทดลอง Variable Head Permeability โดยใช้หลอดแก้ว a = 1 cm2 ตัวอย่างดินมีพื้นที่หน้าตัด A = 50 cm2 , L = 20 cm น้ำไหลจากความสูง H1 = 1 m ลงมาที่ความสูง H2 = 0.5 m ภายในเวลา 1 นาที จงคำนวณหาค่า k ในหน่วย cm/sec
 
10. การนำดินชนิดหนึ่ง ซึ่งมีค่า k เป็น 100 เท่าของดินในข้อ 9 มาทำการทดสอบแบบ Variable Head Permeability จะมีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด กำหนดให้ใช้ค่า a, A, L, H1 และ H2 เช่นเดียวกับ ข้อ 9
 
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์