หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
          1. ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าดินแต่ละชนิด มีความซึมผ่านเป็นอย่างไร
 
          2. ท่านคิดว่าค่าความซึมผ่านของดินมีประโยชน์อย่างไร
 
          3. ท่านคิดว่าดินทรายกับดินเหนียว ดินชนิดไหนซึมน้ำได้มากกว่ากัน เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
 
          4. ท่านคิดว่าในดินชนิดเดียวกัน ค่าความซึมผ่านจะเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด ถ้าใช้น้ำในการซึมผ่าน กับน้ำมันในการซึมผ่าน
 
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์