หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
ก. วิธีใช้ความดันคงที่
          1. เตรียมตัวอย่างดินใส่ในแบบ (Mold) สำหรับทดสอบ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวของตัวอย่างพร้อมทั้งชั่งน้ำหนัก
          2. นำตัวอย่างดินมาติดตั้งท่อน้ำเข้าและออก แล้วปล่อยน้ำเข้าและในขณะเดียวกันก็ระบายอากาศออกทางตอนบนของตัวอย่างดิน น้ำเริ่มระบายออกโดยไม่มีฟองอากาศออก แล้วปิดวาล์วระบาย
          3. เปิดวาล์วทางน้ำออกจนไม่มีฟองอากาศออกแล้วปิด ปล่อยตัวอย่างดินให้ชุ่มน้ำอย่างน้อย 12 ชม. สำหรับดินเหนียวหรือลูกรังบดอัด แต่สำหรับตัวอย่างทรายหรือดินปนทราย อาจทำการทดสอบได้ทันที
          4. เริ่มทำการทดลองโดยเปิดวาล์วทางน้ำออก แล้วจับเวลาเป็นวินาที เมื่อปริมาตรน้ำที่วัดจากกระบอกตวงได้ 100 ลบ.ซม. (หรือ 10 หรือ 1000 ลบ.ซม. แล้วแต่ค่าความซึมน้ำ) จดบันทึกเวลาและอุณหภูมิน้ำ ทำซ้ำกันอย่างน้อย 5 ครั้ง โดยข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
ข. วิธีใช้ความดันเปลี่ยน
          วิธีเตรียมตัวอย่างดินและการทำให้ดินชุ่มน้ำให้ทำเช่นเดียวกับข้อ 1 ถึง 3 ของวิธีแรก แล้วจึงดำเนินการต่อไปนี้
          1. ก่อนเริ่มทำการทดลอง จดระดับน้ำเริ่มต้น (h1) แล้วเปิดวาล์วเปิดน้ำออก พร้อมกับจับเวลา จนระดับน้ำลดลงถึง h2 (ซึ่งควรต่างจาก h1 มากกว่า 10 ซม.) บันทึกเวลาเป็นวินาที และอุณหภูมิของน้ำ ทำซ้ำกันอย่างน้อย 5 ครั้ง โดยข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
   
ผู้ทดสอบ : นายพรณรงค์ เลื่อนเพชร
   
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   
ผู้บรรยาย : นางสาวธรรมธิดา รัตนประทีป
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์