หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
การคำนวณผลการทดสอบ
          นำข้อมูลเฉลี่ยที่ได้จากการทดลอง แทนค่าในสมการที่ 6, 7 ในกรณีของความดันคงที่ และสมการที่ 9 ในกรณีของความดันเปลี่ยนแปลง แล้วคำนวณหาค่าความซึมน้ำ (k) ในหน่วยของ ซม. ต่อ วินาที
 
กรณีของความดันคงที่
  ---( 6 )
     
  ---( 7 )
     
กรณีของความดันเปลี่ยนแปลง
  ---( 9)
 
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์