หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
คลิกเพื่อขยายรูป
ตัวอย่างข้อมูลการทดสอบความซึมน้ำ  [ Jpg File ]   :  [ Pdf File ]
แบบฟอร์มการทดสอบ
Open PDF File
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์