HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ร่วมกับ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง

“เทคโนโลยีการตรวจวัดและจำลองทางวิศวกรรมปฐพีสำหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน”

 
ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้อง 9601 ชั้น 6 อาคาร 9 (วิศวกรรมโยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 
 
     เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เทคโนโลยีการตรวจวัดและจำลองทางวิศวกรรมปฐพีสำหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน" ณ ห้อง 9601 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โดยเชิญ Prof.Tarek Abdoun, Dr.Inthuorn Sasanakul และ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ผศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลางผู้เข้ารับฟังจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 52 คน จากหน่วยงานส่วนราชการ 13 คน บริษัทเอกชน 17 คน และสถาบันการศึกษา 22 คน
 
วิทยากร
 

การบรรยายครั้งนี้ Prof.Tarek Abdoun  ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จาก Rensselaer Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายในหัวข้อ State-of-the-Art of Monitoring and Health Assessment of Critical Infrastructure การบรรยายจะกล่าวถึงการตรวจวัดพฤติกรรมของดินและโครงสร้างพื้นฐานโดยจะครอบคลุมถึงการพัฒนาอุปกรณ์วัดการเคลื่อนตัวของชั้นดินแบบใหม่ที่สามารถวัดการเคลื่อนตัวของชั้นดินได้แบบ real time เรียกว่า Shape-Acceleration Array (SAA) ที่สามารถแสดงผลได้อย่างต่อเนื่องและหลายทิศทาง

 

Download เอกสารการบรรยาย

 

Dr.Inthuorn Sasanakul จาก Rensselaer Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา  บรรยายในหัวข้อ Geo-environmental Research using Centrifuges การบรรยายจะกล่าวถึงการทดสอบ Cenrtrifuge เป็นการศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างทางวิศวกรรมปฐพีโดยการสร้างแบบจำลองทางกายภาพที่ย่อขนาดลงจากของจริงแต่จะนำแบบจำลองมาเหวี่ยงเพื่อขยายค่าแรงโน้มถ่วงให้แบบจำลองขนาดเล็กมีน้ำหนักเท่ากับโครงสร้างจริง Centrifuge ได้ถูกนำมาใช้วิจัยอย่างแพร่หลายสำหรับงานโครงสร้างพื้นฐานที่มีพฤติกรรมที่ซับซ้อนยากเกินการคำนวณปกติหรือที่ต้องการทดสอบหลายๆแรงกระทำหรือหลายๆรูปแบบ เช่นการจำลองพฤติกรรมการพิบัติของคันกั้นน้ำที่เมือง New Orleans

 

Download เอกสารการบรรยาย

 

ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ Real time monitoring and pre-decision making system for Dam safety practice in Thailand  การบรรยายจะกล่าวถึงการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนเพื่อช่วยในการประเมินความปลอดภัยเขื่อน ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีปัจจุบันที่จะตรวจวัดข้อมูลพฤติกรรมแบบไร้สายและreal time แต่สิ่งสำคัญกว่าการตรวจวัดคือการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และตั้งเกณฑ์ด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยตัดสินใจล่วงหน้าในด้านความปลอดภัยเขื่อน

 

Download เอกสารการบรรยาย

 
 
หน่วยงานที่เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ 18 หน่วยงาน ดังนี้
• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
• กรมชลประทาน
• กรมทางหลวง
• การเคหะแห่งชาติ
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• การรถไฟแห่งประเทศไทย
• สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนทศ (องค์การมหาชน)
• บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
• บริษัท คิวซีแอนด์อี
• บริษัท ซอยส์เทสติ้งสยาม จำกัด
• บริษัท เซเว่น แอสโซซิเอต คอนซัลแตนส์ จำกัด
• บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
• บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด
• บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก
• บริษัท เอส ที เอส อินสตรูเม้นท์ จำกัด
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 
 
- - -