HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
>
ระดับปริญญาเอก
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ปีที่จบ
E-mail
1 วรรณี ศุขสาตร ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินในประเทศไทย (Expert System for Slope Stability Analysis in Thailand) 2543

vannee

@rangsit.rsu.ac.th

2 สันติ ไทยยืนวงษ์ การจัดทำแผนที่แสดงโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มโดยพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่คงที่ บริเวณเขาคิฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี กมลา-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ลุ่มน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และลุ่มน้ำสรอย-น้ำพุง จังหวัดแพร่ (Landslidde Hazard Zoning Map by Dynamic Factor in Khao Khitchakut, Chanthaburi; Kamala-Patong, Phuket; Nam Ko, Phetchabun and Num Suai-Nam Phung, Phrae) 2552

santtha

@yahoo.com

3 บุญชัย เชิญเกียรติประดับ ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการป้องกันและแก้ไขการพิบัติของลาดดิน (Expert System for Slope Stabilization ) -

paebangmod

@hotmail.com

4 สุธรรม โรจนเมฆา การศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมปฐพีและฐานรากเนื่องจากการเติมน้ำลงในชั้นน้ำบาดาลด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (A Study Effects of Artificial Recharge on the Foundation Engineering by Mathematical Model) -

suthamr

@yahoo.com

5 ทิพย์วิมล แตะกระโทก การศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัวของหน่วยแรงในมวลที่มีเนื้อสม่ำเสมอโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Stress Distribution Analysis in Homogeneous Media by Computer) -

tipwimolt_t

@yahoo.com

6 พร้อมพงศ์ ลี้ศิริเสริญ   -

nong37016

@hotmail.com

7 เพิ่มพร บัวทอง Appropriate Design Criteria for DCM Columns on Soft Bangkok Clay  -

beerholf

@hotmail.com

8 ชูศักดิ์ คีรีรัตน์   -

kererat_kkw

@hotmail.com

9 พนารัตน์ ขำวงฆ้อง   -

k_panarat

@yahoo.com 

10 สรศักดิ์ เซียวศิริกุล   -

sorasak_seaw

@hotmail.com

11 นันทนิษฎ์ วงศ์วัฒนา   -

Lekstar

@yahoo.com

12 ดำรงค์ ปึ้งสุวรรณ   -

p_damrong2000

@yahoo.com

13 ชัชวาลย์ พูนลาภพานิช   -

cpoonlappanish

@yahoo.com

14 บรรพต กุลสุวรรณ   -

beebunpoat

@hotmail.com

15 ณพล อยู่บรรพต การพัฒนาปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากกากอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง (Development of Cementitious Materials using Industrial Wastes as Construction Materials ) 2554

naphol_yoo

@hotmail.com

         
ระดับปริญญาโท
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ปีที่จบ/ชั้นปี
E-mail
1
กัญญา ทองฉิม คุณสมบัติทางกลศาสตร์ของดินบริเวณวิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (Mechanical Properties of Subsoils at Kamphaengsaen, Nakhon Pathom)
2522
-
2
พิภพ ฟู่เจริญ น้ำหนักบรรทุกและการทรุดตัวของเสาเข็มในชั้นดินเหนียวโดยวิธีการของ Coyle และ Reese (Load Settlement for axial piles in clay by Coyle and Reese procedure)
2524
-
3
วิโรจน์ เกตุอุไร การหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวของเข็มและดิน (An Evaluation of Skin Friction Coefficient for Various piles in contact with soil)
2525
-
4
กิตติพงศ์ เศรษฐสุนทรี ความมั่นคงของลาดเขื่อนโดยประยุกต์วิธีของ Bishop ใช้กับคอมพิวเตอร์ (Slope Stability Using Applied Bishop's Method for Computer)
2526
-
5
วิศาล วัชรานนท์ คุณลักษณะความเค้น ความเครียด และความแข็งแรงของดินแกรนิตคงสภาพ (Stress Strain and Strength Charateristics of Undisturbed Graintic Soil)
2526
-
6
พีรพล อังศุธร การเคลื่อนตัวของมวลดินบริเวณผนังกันดิน (Soil Displacement around Retaining Wall)
2527
-
7
สมชัย จงกิตติพงศ์ การหาค่าสัมประสิทธิ์ของการทรุดตัวครั้งที่ 2 สำหรับดินกรุงเทพมหานคร (Investigation of the coefficient of secondary consolidation in Bangkok clay)
2527
-
8
สุภาพร สนิทวงศ์ชัย อิทธิพลของพลังงานบดอัดที่มีต่อดินลูกรัง (Effect of Compactive Effort on Lateritic Soil)
2528
-
9
สามารถ พิชัยโรจน์รุ่ง การวิเคราะห์การทรุดตัวของชั้นดินเหนียวด้วยวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอร์เรนซ์ (Analytical of Consolidation in Clay layer by Finite Difference Method)
2529
-
10
กำธร เชิดจิระพงษ์ แผนภูมิชั้นดินกรุงเทพฯ (Geotechnical Three Dimensional Profiles of Bangkok Subsoil)
2529
-
11
สุพัฒน์ แสวงเวช การทรุดตัวของชั้นดินอ่อนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (The Consolidation of Soft Clay in Bangkhen Campus Kasetsart University)
2530
-
12
วิกรม วิกรมประสิทธิ พฤติกรรมของเขื่อนดินแม่งัดในระหว่างการก่อสร้าง (The behaviour of Mae Gnad earthfill dam during construction)
2530
-
13
สำราญ ยอดอุปถัมภ์ ลักษณะของความเค้น ความเครียดและกำลังของดินสีแดงในเขตร้อนที่บดอัด (Stress Strain and Strength Charateristics of Compacted Tropical Red Soil)
2530
-
14
บุญรอด คุปติทัฬหิ การศึกษาความเหมาะสมของการทดสอบกำลังของดินตัวเขื่อนห้วยปะทาว (Study of the Appropriate Methods of Shear Strength Determination of Huai Pathao Dam Fill Materials)
2532
-
15
ชูศักดิ์ เตชะวิเศษ การคาดคะเนการทรุดตัวของถนนบนดินอ่อนโดยพิจารณาผลกระทบจากน้ำหนักจราจร : กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ช่วงบางนา-บางปะกง (Settlement prediction of road embankment on soft soil foundation with including wheel load effect : a case study of highway no.34 part Bang Na-Bang Pakong)
2533
-
16
วิทยา เกียรติถกล การพัฒนาแผนภูมิเสถียรภาพสำหรับเนินดินถมบนดินเหนียวกรุงเทพฯ (Development for Stability Charts for Embankments on Bangkok Clay)
2535
-
17
สมหมาย ลาภเกรียงไกร การศึกษาความซึมน้ำของดินบดอัด ในแนวราบและแนวดิ่ง (Vertical and Horizontal Permeability of Compacted Soils)
2535
-
18
ธนศักดิ์ ใฝ่กระโทก อีลาสติคพารามิเตอร์ของดินลูกรังซีเมนต์ โดยวิธีอินไดเรคเทนไซล (Elastic parameters of lateritic soil-cement by indirect tensile test)
2536
-
19
วีรยา แซ่เตีย การปรับปรุงดินฐานรากของโครงการถมทะเลด้วยการใช้น้ำหนักกดทับล่วงหน้าทีละขั้น (Subsoil Improvement of a Reclaimed Land by Stage Preloading)
2536

Sweeraya

@engr.tu.ac.th

20
ปราโมทย์ ยาหอม การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการทรุดตัวของคันทางทดลองบนถนนพระรามที่ 2 (Comparative Study of Settlement Behavior of Trial Section on Rama II Road)
2536
-
21
สมเจตน์ พรเพิ่มพูน โปรแกรมการออกแบบคอสะพานบนชั้นดินอ่อน (Computer Program for Bridge Approach Design on Soft Soil Layer)
2536
-
22
เหม โง้วศิริ การออกแบบและพฤติกรรมของถนนดินซีเมนต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Pavement Design and Performance of Soil Cement Pavement in North East Region of Thailand)
2537
-
23
สวัสดิ์ ศรีเมืองธน โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบเข็มพืด (Micro Computer Program for Sheet Pile Wall)
2537
-
24
สุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวโดยใช้สารเคมีชนิดแลกเปลี่ยนประจุอิออนในดิน (Improvement of Clay Soils by Surface Active Agent)
2538
-
25
อนุวัตร ทองคำ การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยวิธีผสมซีเมนต์ (Cement Stabilization of Soft Bangkok Clay)
2538
-
26
วรวุฒิ ปิณฑะบุตร การวิเคราะห์การไหลซึมของเขื่อนมูลบน (Seepage Analyses of Mun Bon Dam)
2538
-
27
วาสนา สามห้วย การศึกษาสัดส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอยแม่เมาะ (Proportioning Mixtures Study of Mae Moh Fly Ash Concrete)
2538
-
28
ทิพย์วิมล แตะกระโทก การศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัวของหน่วยแรงในมวลที่มีเนื้อสม่ำเสมอโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Stress Distribution Analysis in Homogeneous Media by Computer)
2540

tipwimolt_t

@hotmail.com

29
สถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง การวิเคราะห์โครงสร้างถนนลาดยางที่มีดินซีเมนต์ปลอดรอยแตกเป็นพื้นทางและวัสดุมวลรวมเป็นรองพื้นทาง (Analysis of Pavement Containing Uncracked Soil Cement Base and Soil Aggregate Subbase)
2538
-
30
สันติ ไทยยืนวงษ์ การวิเคราะห์พฤติกรรมทางด้านหน่วยแรงและการเคลื่อนตัวของเขื่อนลำแชะโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Stress and Deformation Analysis of Lamsae Dam by Finite Element Method)
2539

santtha

@yahoo.com

31
สมเกียรติ ทรัพย์ทวีศิริกุล การวิเคราะห์และประเมินผลสภาพการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มในชั้นดินกรุงเทพฯ (Analysis and Evaluation on Carrying Capacity of Piles in Bangkok Subsoils)
2539
-
32
สดุดี วิถีพานิช การวิเคราะห์หน่วยแรงและการเคลื่อนตัวของเขื่อนมูลบนโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนท์ (Finite Element Analysis on Stress and Deformation of Munbon Dam Project)
2539
-
33
มาโนช รักเรือง การศึกษาเปรียบเทียบทางสแตติคส์และไดนามิกส์ของเสาเข็มในชั้นดินกรุงเทพฯ (Comparative Study of Static and Dynamic Pile Response in Bangkok Subsoil)
2539
-
34
พิชัย ประทุมศรีสาคร พฤติกรรมการทรุดตัวของถนนพระรามที่ 2 (Settlement Behavior of Rama II Road)
2539
-
35
สันติ กวินวงศ์ไพบูลย์ การปรับปรุงคุณภาพดินกระจายตัวด้วยปูนขาวสำหรับงานเขื่อนดินถม (Improvement of Dispersive Soil with Hydrate Lime for Earth Filled Dam)
2540
-
36
สมชาย ประยงค์พันธ์ การศึกษาความสามารถในการตอกเสาเข็ม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สมการของคลื่น (The Study of Pile Drivability by Wave Equation Analysis)
2540

p_somchai

@yahoo.com

37
ไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต การทรุดตัวของคันทางที่ปรับปรุงคุณภาพดินด้วยแผ่นใยสังเคราะห์กรองน้ำ (Settlement of Road Embankment Treated by Prefabricated Vertical Drains)
2541
-
38
จเร รุ่งฐานีย การประมาณค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของเสาเข็มระดับลึกมากจากข้อมูลการทดสอบ Deep Cone Penetration Test ของดินในเขตกรุงเทพมหานคร (Prediction of Very Deep Pile Ultimate Capacity by Using Deep Cone Penetration Test Result of Bangkok Area)
2541
-
39
ธนาดล คงสมบูรณ์ การศึกษากำลังบรรทุกน้ำหนักของเสาเข็มจากข้อมูลการทดสอบเสาเข็มถึงจุดพิบัติ (Study of Pile Capacity from Ultimate Pile Load Test)
2541

thanadolk

@yahoo.com

40
สถาพร ปกป้อง โปรแกรมออกแบบถนนบนดินอ่อน (Road Embankment Design on Soft Clays by Computer Program)
2541
-
41
พนารัตน์ ขำวงฆ้อง พฤติกรรมของเขื่อนมูลบนในระหว่างการก่อสร้างและเก็บน้ำในช่วงต้น (Behaviors of Mun Bon Dam during Construction and Initial Impoundings)
2541

k_panarat

@yahoo.com 

42
อนุสรณ์ ทองสร้อย การประเมินความปลอดภัยเขื่อนและวางแผนบำรุงรักษาเขื่อนดินโดยวิธีดัชนีสภาพ (Embankment Dam Safety Evaluation and Maintenance Planning by Condition Index System)
2542

anusorn_t

@panyaconsult.co.th

43
สิงหา สันติ การวิเคราะห์พฤติกรรมการทรุดตัวแบบสามทิศทาง โดยหลักการความต้านทาน (Three Dimension Analysis of Settlement by Resistant Concept)
2542
-
44
อาคม แสวงการ พฤติกรรมการรับแรงเฉือนและ Anisotropy ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ (Stress Path Dependence Behavior and Anisotropy of Soft Bangkok Clay)
2542
-
45
ปรีชา แสงจันทร์  การปรับปรุงแบบจำลองไฟไนต์เอลิเม้นต์สำหรับการเคลื่อนย้ายภายใต้ผิวดินของน้ำชะมูลฝอยในชั้นน้ำไม่ถูกปิดกั้น(Improvement on the finite element model for subsurface migration of leachate in unconfined aquifer)
2543
-
46
วิจิตร์ เอมมาโนชญ์ การวิเคราะห์การทรุดตัวของฐานรากแบบแพบนชั้นดินกรุงเทพมหานคร(Settlement Analysis of Mat Foundation on Bangkok Subsoil)
2543
-
47
ชาติพงษ์ รตโนภาส การวิเคราะห์ความดันน้ำส่วนเกิน จากการถมทรายแต่ละระยะการก่อสร้างของสายทาง กรุงเทพ-ชลบุรี (สายใหม่) ตอน 2E และ 3A/1 (Excess Pore Water Pressure Analysis From Sand Embankment in Stage Construction of the Bangkok-Chonburi (New Highway) Section 2E and 3A/1)
2543
-
48
พิน พรหมมา การวิเคราะห์เสถียรภาพ และการคาดคะเนการทรุดตัวของคันทางบนดินอ่อน (Stability Analysis and Settlement Prediction of the Road Embankment on Soft Clay)
2543
-
49
พงษ์ศิลป์ เดชะดนุวงศ์  การศึกษาพฤติกรรมความเค้นความเครียดของกำแพงกันดินชนิดเรียงกันต่อเนื่องโดยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ (The Study of Stress and Strain of Retaining Wall by Finite Element Method )
2543
-
50
ธัญญา อินทนิล การออกแบบเข็มพืดในดินที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Design of Sheet Pile for Nonhomogeneous Soils)
2543
-
51
คมกริช บิดร ฐานข้อมูลการสำรวจดินทางวิศวกรรม โดยวิธีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Engineering Soil Exploration Database by Geographical Information Systems)
2543
-
52
อำนวยศักดิ์ ทวีลาภ โปรแกรมการปรับปรุงคุณสมบัติของชั้นดินเหนียวอ่อน (Computer Programming for Soft Clay Layer Improvement)
2543
-
53
นพรัตน์ ท้วมประดิษฐ์ อิทธิพลของการบดอัดซ้ำที่มีต่อคุณสมบัติของดินลูกรังในการทดสอบการบดอัดในห้องปฏิบัติการ (Effect of Recompaction on Lateritic Soil Property in Laboratory Compaction Test)
2543

n_zeeker

@hotmail.com

54
เชาวนีย์ ชีวชูเกียรติ การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยซีเมนต์และเถ้าแกลบ (Improvement of Soft Bangkok Clay by Portland Cement and Rice Husk Ash)
2544
-
55
อัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์ การพัฒนาแผนภูมิเพื่อการออกแบบชานทาง (Development of Berm Design Chart)
2544
-
56
ภูมิสิริ วิชชาภา การศึกษาเปรียบเทียบผลการบดอัดทรายโดยวิธีพลวัตและวิธีสั่นสะเทือน (Comparative Study of Sand Compaction by Dynamic and Vibrating Method)
2544
-
57
เอกพงศ์ เต็มยิ่งยง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าพลาสติกลิมิตของดิน (Factors Effecting the Plastic Limit of Soils)
2544
-
58
อติมนต์ ยุพกรณ์ ผลกระทบของความล่าช้าในการบดอัดดินลูกรังผสมซีเมนต์ (Effect of delayed compaction on lateritic soil-cement)
2544
-
59
อบเชย ท้วมประดิษฐ์ พฤติกรรมของแบบจำลองเสาเข็มเอียงในดินเหนียวประดิษฐ์กรุงเทพฯ รองรับแรงกระทำด้านข้าง (Behaviour of Batter Piles in Artificial Bangkok Clay Subjected to Lateral Loading)
2544

obchoey_thu

@hotmail.com

60
กริชฤทธิ์ หยิบเจริญพร สมบัติและพฤติกรรมทางวิศวกรรมของดินเหนียวประดิษฐ์กรุงเทพฯ (Properties and Engineering Behaviour of Artificial Bangkok Clay)
2544
-
61
ณัฐพันธ์ อุ่มตระกูล ผลกระทบของระดับความอิ่มตัวของน้ำ ต่อกำลังของดินหินแกรนิตผุ (Effect of Degree of Saturation on Strength of Decomposed Granitic Soil)
2545
-
62
ชูเลิศ จิตเจือจุน การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินด้วยวิธี Simplified Bishop (Development for Slope Stability Program by Simplified Bishop Method)
2545

chulert

@yahoo.com

63
นิพนธ์ ธีระชัยกุลพานิช สภาพธรณีเทคนิคของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง (Geotechnical Properties of the Chao Phraya Delta Plain)
2545
-
64
กมล อมรฟ้า การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนโดยใช้ซีเมนต์และปูนขาว (Stabilization of Soft Clayey Soil using Cement and Lime)
2545

fengkma

@ku.ac.th

65
ศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์ การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนโดยใช้ปูนขาวและเถ้าลอยลิกไนต์ที่สัดส่วนผสมต่างๆ (Combinations of Lime and Coal Fly Ash as Stabilizer for Soft Clayey Soil)
2545
-
66
อุทัย แย้มไสย โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมคุณภาพการบดอัดดินในงานก่อสร้างเขื่อนดิน(Computer Program for Quality Control of Soil Compaction in Earth Dam Construction)
2545

uthaiyamsai

@yahoo.com

67
ปณุฑ สุวรรณวิวัฒนา ลักษณะชั้นดินกรุงเทพฯ โดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GRASS (Bangkok Subsoil Properties by GRASS-GIS)
2546

panoot

@hotmail.com

68
ชิโนรส ทองธรรมชาติ การวิเคราะห์การไหลซึมผ่านฐานรากของเขื่อนคลองท่าด่าน (Foundation Seepage Analyses of Khlong Tha Dan Dam)
2546

t.chinoros

@yahoo.de

69
ประสพศิริ แสงภู่ การศึกษาพฤติกรรมการโค้งของแนวแรงในดินทรายระหว่างเสาเข็มเมื่อรับแรงส่งผ่านในแนวราบ (Studying Behavior of Soil Arching between Piles in Sand under Lateral Earth Pressure)
2546

prasopsiritor

@hotmail.com

70
กรีฑา คำสุข  การวิเคราะห์เสถียรภาพและพฤติกรรมของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ใต้คันดินถม (Stability Analysis and Behavior of Soft Bangkok Clay under Road Embankment)
2546
-
71
จิราพร โพธิ์ชัย พฤติกรรมการทรุดตัวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ เมื่อปรับปรุงด้วย PVD (Consolidation Behaviors of Soft Bangkok Clay Improved by PVD)
2546
-
72
รสสุคนธ์ ชื่นวัฒนา การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ (Evaluation of Engineering Properties of Soft Bangkok Clay)
2546
-
73
วรวิทย์ รุ่งอรุณอโนทัย การวิเคราะห์การทรุดตัวของหน่วยแบริ่งบริเวณคอสะพานด้วยวิธีการทางตัวเลข (Settlement Analysis of Bearing Unit at Bridge Approach by Numerical Method)
2546
-
74
ไตรภพ คนชม พฤติกรรมการอัดตัวคายน้ำและความซึมน้ำที่แปรตามทิศทางของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ (Anisotropy in Consolidation Behavior and Permeability of Soft Bangkok Clay)
2547

tribhop

@hotmail.com

75
รัฐธรรม อิสโรฬาร การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินด้วยวิธี Generalized Limit Equilibrium (Development for Slope Stability Program by Generalized Limit Equilibrium)
2547

nuk_civil

@yahoo.com

76
นงลักษณ์ ไทยเจียมอารีย์ เสถียรภาพของลาดดินในพื้นที่ลุ่มน้ำก้อโดยใช้คุณสมบัติทางวิศวกรรม (Stability of Slope in Nam Kor Watershed Area from Soil Engineering Properties)
2547

besuto

@hotmail.com

77
อัฐพล ศักดิ์มณี การพัฒนาเครื่องหยั่งชั้นดินขนาดเบาในการสำรวจชั้นดินเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน (Development of Light Penetrometer in Soil Exploration for Slope Stability Analysis)
2548

atthaphons

@hotmail.com

78
มณฑา ตันติพรหมินทร์ แผนภูมิสำหรับการออกแบบความสูงคันทางบนชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Chart for the Design Height of Embankment on Soft Bangkok Clay Layer in the Vicinity of Bangkok Metropolis)
2547

thipmonta

@hotmail.com

79
สิทธิชัย พราหมเพ็ชร การปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังโดยใช้ปูนซีเมนต์และเถ้าลอย (Cement and Fly ash Stabilization of Lateritic Soil)
2547
-
80
ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง การวิเคราะห์หน่วยแรงและการเคลื่อนตัวในฐานรากของเขื่อนคลองท่าด่านโดยวิธีไฟไนต์อิเลเมนต์ (Stress Strain and Deformation Analyses in Kholong Tha Dan Dam by Finite Element Method)
2548

thitiporn_p

@hotmail.com

81
บรรพต กุลสุวรรณ การศึกษาพฤติกรรมการพิบัติของลาดดินในพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำย่อยแม่น้ำจันทบุรี (Study of Behavior for Landslides on Upstream Areas in Mae Nam Chantaburi Basin)
2548

beebunpoat

@hotmail.com

82
ก้องรัฐ นกแก้ว การศึกษาพฤติกรรมทางกลในระหว่างการก่อสร้างคันทางบนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ (Mechanical Behavior during Construction Period of Road Embankment Construction on Soft Bangkok Clay)
2547

kongrat093

@yahoo.com

83
องอาจ นวลปลอด การศึกษาพฤติกรรมของเข็มพืดในชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยกลศาสตร์มวลต่อเนื่อง (The Studying Behavior of Sheet Pile on Soft Bangkok Clay by Continuum Mechanics)
2548

ongarj_n

@panyaconsult.co.th

84
อิสสริยา มงคลพิทยาธร การวิเคราะห์พฤติกรรมของดินภายใต้ฐานรากตื้นแบบ Strip ด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ (An Analysis of Soil Behavior under Strip Footing by Finite Element Method )
2548

issariya_m

@hotmail.com

85
เอกพงศ์ กิตติพัฒนศักดิ์ การศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบและคุณลักษณะของชั้นดินกรุงเทพฯ ในบริเวณเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Typical Soil Layers Model of Bangkok Clay within Bangkok Area Boundary)
2548

fab_aod

@hotmail.com

86
ทิพย์มณี เชียงทอง พฤติกรรมด้านกำลังทางวิศวกรรมของดินถล่มในจังหวัดภูเก็ต (Strength of Landslide Behaviors in Phuket Province )
2552

theemanip

@hotmail.com

87
พรสวัสดิ์ วงศ์วิวัฒน์ การศึกษาพฤติกรรมการยุบอัดตัวคายน้ำของดินชั้นน้ำบาดาลระดับลึกเพื่อวิเคราะห์การทรุดตัวของพื้นดินกรุงเทพฯ (Consolidation Characteristics of Deep Aquifers for Land Subsidence Analysis in Bangkok Area)
2548

pornsawat2765

@hotmail.com

88
ปิยพงศ์ นุโรจน์ การศึกษาอิทธิพลของเถ้าลอยลิกไนต์และซีเมนต์เมื่อผสมกับดินแกรนิตในปริมาณต่างๆ (The Quantitative Studies of Fly Ash and Cement Admixtures Affect to the Granitic Soil)
2548

nurod1

@hotmail.com

89
จิรานุวัฒน์ ณรงค์ การศึกษาพฤติกรรมทางกลของเสาเข็มดินซีเมนต์เมื่อรับน้ำหนักบรรทุกจากคันทางบนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ (Mechanical Behavior of Cement Column under Embankment Load on Soft Bangkok Clay by Finite Element Method)
2548
-
90
ฉัตรชัย จันทร แผนภูมิการออกแบบชานทางสำหรับถนนบนชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ (Design Chart of Berm Embankment for Road on Soft Bangkok Clay)
2549

chatchai_chanthorn

@hotmail.com

91
พรหมนาถ สุนทรกานท์ พฤติกรรมของคันทางบนชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ที่มีการเสริมเสถียรภาพโดยใช้คันดินด้านข้างและวัสดุเสริมแรง (Behavior of Embankment on Soft Bangkok Clay to Strengthen Stability by Lateral Berm and Earth Reinforcement)
2548
-
92
สุรชัย สิงห์สาธร ผลของการกระจายตัวของขนาดเม็ดดิน และรูปร่างความแข็งแรงทนทานของเม็ดดิน ที่มีต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรัง (Effect of Grain Size Distribution and Shape Durable on Engineering Properties of Laterite Soil)
2548
-
93
สมพร ฤดีวิโรจน์ การปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังโดยใช้เถ้าลอย (Improvement of Lateritic Soil by Fly Ash)
2548
-
94
ยุทธลักษณ์ ชูวรเชษฐ์ การศึกษาระดับของความเค็มที่มีผลต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Study of Salinity Level Affect to the Engineering Properties of Soil in Northeast Thailand)
2548

yuttalucky

@hotmail.com

95
ดำรงค์ ปึ้งสุวรรณ Evaluation of Landslide Sensitive Areas for Cut Slope in Phuket
2549

p_damrong2000

@yahoo.com

96
กนกวรรณ ศรสูงเนิน การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ด้วยความร้อนโดยการทดสอบแบบจำลองขนาดใหญ่ (Thermal Stabilization of Soft Bangkok Clay Using Large Scale Model Test)
2550

sornsoongnoen

@hotmail.com

97
ณัฐพล ไชยศิวามงคล พฤติกรรมเขื่อนขุนด่านปราการชลในระหว่างการก่อสร้างและเก็บน้ำช่วงต้น (Behaviors of Khun Dan Prakarnchon Dam During Construction and Initial Impounding)
2551

nattapol_1979

@hotmail.com

98
ภานุ ไชยวรรณ การศึกษาพฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ในชั้นดินกรุงเทพฯ (Study of Large Diameter Bored Pile Capacity Behavior in Bangkok Subsoil)
2549
-
99
สมศักดิ์ เลิศประเสริฐพันธ์ การปรับปรุงฐานรากดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Improvement of Soft Bangkok Clay Foundation Using Solar Heat Energy)
2549

somsak4077

@hotmail.com

100
ชลเมธ มงคลศิลป์ การศึกษาพฤติกรรมการไหลซึมของน้ำลอดใต้ผนังทึบน้ำด้วยแบบจำลองทางกายภาพและแบบจำลองเชิงตัวเลข (The Study of Seepage Behavior Underneath Cutoff Wall by Physical Model and Numerical Model)
2550

m_songkhram

@hotmail.com

101
เชิดพันธุ์ อมรกุล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชั้นดินทางวิศวกรรม (Development of Engineering Subsoil Database System) 2553

fengcherd

@yahoo.com

102
สุปรีชา ฟุ้งกีรติ แผนภูมิในการออกแบบการไหลซึมในเขื่อนเนื้อเดียว (Seepage Design Chart of Homogenous Dams) -

suprecha

@hotmail.com

103
ทรงกรต โรจน์โมสิก การศึกษาเพื่อลดเวลาการทดสอบการยุบอัดตัวของดินเหนียวอ่อน (Studying for Recuce Time Duration in Consolidation Test) -

songkrot.r

@sts.co.th

104
วรวัชร์ ตอวิวัฒน์ แบบจำลอง API วิกฤตเพื่อการเตือนภัยดินถล่มสำหรับดินที่เกิดจากการสลายของหิน ณ ที่ตั้งในประเทศไทย (Critical API Model for Landslide Warning of Residual Soils in Thailand)
2552

w_thowiwat

@yahoo.com

105
ศิริศักดิ์ จินดาพล การปรับปรุงคุณภาพของดินในสภาพแช่น้ำด้วยการใช้ปูนซีเมนต์และปูนขาวสำหรับการก่อสร้างคันดินทางรถไฟ (Cement and Lime Stabilization of Soil in Submerged Condition for Railway Embankment Construction)
2550

jindapon_4

@hotmail.com

106
เกรียงไกร แทนสุโพธิ์ การวิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนดินและหินถมต่อแรงกระทำแผ่นดินไหวโดยวิธีการตอบสนองจากแรงพลศาสตร์: กรณีศึกษาเขื่อนศรีนครินทร์ (Dam Safety Analyses of Earth and Rockfill Dams Induced by Earthquakes Using Dynamic Response Analysis Method: Case Study of Srinagarind Dam)
2551

banana_k99

@yahoo.com

107
ฉัตรชัย จันทร์อินทร์ การวิเคราะห์การเสียรูปมากแบบสองมิติของอุปกรณ์ก้านเจาะโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์(2D Large Deformations Analysis of Drill String by Finite Element Method)
2550

geo_554

@hotmail.com

108
ศราวุธ โกวเครือ การปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังโดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเหลือทิ้งจากโรงงาน (Improvement of Lateritic Soil by Calcium Carbonate Waste)
2551

saravut_kow

@yahoo.com

109
ชูเดช ทองมิตร การศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาการกัดเซาะที่เกิดจากดินกระจายตัวบริเวณอ่างเก็บน้ำและถนนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (A Study on Alternative Countermeasures on Dispersive Soil Erosions for Reservoirs and Road Embankments in Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus)
2551

g4765209

@ku.ac.th

110
สมพงศ์ โรจน์กังสดาล คุณสมบัติดินที่มีผลต่อการก่อสร้างเสาเข็มดิน-ซีเมนต์ : กรณีศึกษาในโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ (Soil Properties Effect on Construction of Soil-Cement Column: Case Study on Drainage System Suvarnabhumi International Airport Project)
2552

pong_gte

@hotmail.com

111
ธเนศ ทองเดชศรี การศึกษากลไกของการปรับปรุงคุณภาพดินตะกอนทะเลจากการขุดลอกที่ผสมปูนซีเมนต์ (Improvement Mechanisms of Seabed Dredged Sludge Stabilized with Cement)
2551

top2tnt

@hotmail.com

112
ณัฐวุธ อินมาลา การวิเคราะห์แบบจำลองการไหลซึมสำหรับการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงจากการตรวจสภาพเขื่อนคอนกรีตบดอัดโดยสายตาในการเก็บน้ำช่วงต้น กรณีศึกษา : เขื่อนขุนด่านปราการชล (Seepage Model Analysis for Risk Index Method from Visual Inspection of Roller Compacted Concrete During Initial Impounding Case Study: Khun Dan Prakarn Chon Dam)
2552

geotech_eng

@hotmail.com

113
ธวัชชัย ปันสุข การตรวจสภาพเขื่อนดินโดยวิธีดัชนีความเสี่ยง (Earth-fill Dam Inspection by Risk Index Method)
2552

thawatchai_dsc

@yahoo.com

114
ภุชงค์ สุวรรณปากแพรก ศึกษาพฤติกรรมเขื่อนแควน้อยหินถมคอนกรีตดาดหน้าช่วงระหว่างการก่อสร้างและเริ่มเก็บน้ำครั้งแรก (Behaviors of Khwae Noi Concrete Face Rockfill Dam During Construction and First Filling)

s.puchong

@yahoo.com

115
วีรพงษ์ ขวัญเซ่ง พฤติกรรมการรับแรงกดของเสาเข็มตอกบนหินแกรนิต (Behaviors of a Driven Pile under Axial Load on Granite Rock)
2551

w_kwanseang

@hotmail.com

116
อรุณ ปราบมาก Post-Surcharge Secondary Settlement ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 7 (Post-Surcharge Secondary Settlement of Soft Bangkok Clay : A Case Study of Bangkok-Chonburi Highway Construction)
2552

prabmak_ar

@hotmail.com

117
กฤษณ์ เสาเวียง  การศึกษาพฤติกรรมโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน (A Study of Behaviors of Bridge Approach Structures)
2552

krsce

@hotmail.com

118
ชาญวิทย์ น้อยโฮม การศึกษาพฤติกรรมการทรุดตัวที่แตกต่างกันระหว่างฐานรากตื้นและฐานรากเสาเข็ม (A Study of Behavior of Differential Settlement between Shallow Foundation and Piles Foundation) -

ake_civil_en

@hotmail.com

119
อำนาจ ยานุวิริยะกุล การศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ เนื่องจากแผ่นดินไหว (A Study of Response Behavior of Soft Bangkok Clay from Earthquakes)
2552

juleit_88

@hotmail.com

120
วิเศษ แจ้งจิตร การปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังโดยใช้เถ้าก้นเตา (Improvement of Lateritic Soil by Bottom ash)
2552

wiset_deaw

@hotmail.com

121
วศัน สุทธินุ่น การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนประสิทธิผลของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยการทดสอบ Unconfined compression test ชนิดวัดแรงดูด (Determination of Effective Strength Parameters of Soft Bangkok Clay Using Suction-monitored Unconfined Compression Tests)
2552

sutthinun_w

@hotmail.com

122
จุฑาทิพย์ เขียวแจ่ม การปรับปรุงคุณภาพของหินคลุกและทรายโดยใช้เถ้าก้นเตา (Improvement of Crush Rock and Sand by Bottom)
2552

raincie

@hotmail.com

123
บัญชรี คำมา การศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบและคุณสมบัติวัสดุต่อความมั่นคงของเขื่อนดินถมขนาดกลางและขนาดเล็กจากแรงกระทำแผ่นดินไหว (The influence of dam components and their properties of small and medium earth dams in Thailand on their stability during earthquake)
2552

maruko_sos

@hotmail.com

124
วารุณี กะการดี การศึกษาความเหมาะสมของการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินโดยวิธีสมดุลจำกัดและวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ : กรณีศึกษางานขุดในพื้นที่ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ (Study of Slope Stability Analysis by Limit Equilibrium and Finite Element Method : Case Study of Excavation Work in Soft Bangkok Clay)
2552

warunee_bn

@hotmail.com

125
ปฏิพัฒน์ บุญเจริญพานิช การศึกษากลไกการป้องกันการกัดเซาะลาดโดยการคลุมดินด้วยวัสดุผสมเคโอลินและวัสดุใยธรรมชาติร่วมกับการปลูกพืช (Investigation of the Erosion Protection Mechanisms for Soil Slope Coved with Kaolin Mixtures and Vegetated Natural Geotextile)
2552

pat24_pat

@hotmail.com

126
รณภูมิ ลิ่มศรีสวัสดิ์ การปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังโดยใช้เถ้าหนักและเศษปูนขาว (Improvement of Laterlitic Soil by Bottom Ash and Typical Lime A (BLCP Provider) )
2552

royter2728

@hotmail.com

127
อุมาพร ปฏิพันธ์ภูมิสกุล การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังโดยใช้เถ้าก้นเตา เศษปูนขาวและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Improvement of Lateritic Soil using Bottom Ash, Typical Lime A (BLCP Provider) and Sodium Hydroxide Solution)
2552

mednoon_civil

@hotmail.com

128
จิติมา เทพพานิช พฤติกรรมทางกลศาสตร์ของดินในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีผลต่อการพิบัติของลาดดิน (Mechanical Behaviour of Soil in Laplae Area of Laplae Area of Uttaradit Province with Applications to Landslide )
2552

pum_555

@hotmail.com

129
มนตรี จินากุลวิพัฒน์ การศึกษาพฤติกรรมเขื่อนหินทิ้งดาดหน้าคอนกรีตในระหว่างการก่อสร้างใช้งานและสภาวะแผ่นดินไหว กรณีศึกษาเขื่อนวชิราลงกรณ (The Behaviors of Concrete Face Rockfill Dam During Construction-Filling and Earthquake Condition. A Case Study of Vajiralongkorn Dam)
2552

montrice65

@hotmail.com

130 อภิสิทธิ์ บุญโพธิ์   -

bird_apisit

@hotmail.com

131 กิตติศักดิ์ โชติ การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังด้วยเถ้าก้นเตาและปูนขาว (Improvement of Lateritic Soil by Bottom Ash and Lime) 2553

tixx_choti

@hotmail.com

132 คมพันธ์ จินดาวัฒน์ อิทธิพลของฐานรากดินอ่อนที่มีผลต่อโครงสร้างชั้นทาง (The Influence of Soft Foundation on Pavement Layer) 2553

toeynakabb

@hotmail.com

133 วสันต์ ปั้นสังข์ การศึกษาความคงทนและกำลังของวัสดุชั้นพื้นทางที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์ในประเทศไทย (Durability and Strength of Cement-Treated Base Highway Material in Thailand ) 2553

toeynakabb

@hotmail.com

134 พนาพร เจริญพงศ์ คุณสมบัติกำลังรับแรงเฉือนและกำลังรับแรงดัดของเสาเข็มดิน-ซีเมนต์ ปรับปรุงจากดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ (Shear Strength and Bending Strength Properties of Soil-Cement Column of Soft Bangkok Clay) -

winter_1984

@hotmail.com

135 ธีรชัย เต้งชู การศึกษาการทดสอบเจาะทะลุทะลวงมาตรฐานในด้านพลังงานและสัมประสิทธิ์ปรับแก้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานการทดสอบสำหรับประเทศไทย (Study of Standard Penetration Test (SPT) Energy and Correction Factors for Standardization of SPT in Thailand) 2553

ballcvet_16

@hotmail.com

136 กฤตย์ คมขำ การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวโดยจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย (Clayey Soil Improvement Using Alkaline Activated Fly Ash) 2554

psizzles

@hotmail.com

137 กฤช เหลาสุภาพ พฤติกรรมของดินเหนียวบดอัดที่เกี่ยวข้องกับการแตกร้าวของไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Behaviour of Compacted Clay Related to Cracks on Asphaltic-Concrete Shoulder) 2554

dungdenfahdadao

@hotmail.com

138 วุฒินันท์ เหล่ามะลอ การปรับปรุงคุณภาพเถ้าก้นเตาผสมตะกอนดินเหนียวโดยใช้เถ้าลอยและเศษปูนขาว (Improvement of Bottom Ash-Marine Clay Mixture by using Fly Ash and Lime Powder) 2554

karng_p

@hotmail.com

139 กิจจา เกษปรีชาสวัสดิ์ การปรับปรุงคุณภาพเถ้าก้นเตาโดยใช้เถ้าลอยและเศษปูนขาว (Improvement of Bottom Ash by Fly Ash and Lime Powder) 2553

engineer_kijja

@hotmail.com

140 สุรยุทธ ช่วงโอภาส การศึกษาพฤติกรรมทางด้านกำลังรับแรงเฉือนของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ เมื่อได้รับแรงกระทำทางพลศาสตร์ (The Shear Behavior of Soft Bangkok Clay Subjected to Cyclic Loading) -

mutmies

@hotmail.com

141 จิรภัทร์ จงมีเดช การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังโดยใช้เถ้าก้นเตา เถ้าลอย และเศษปูนขาว (Improvement of Lateritic Soil Using Bottom Ash, Fly Ash and Lime Powder) 2554

o_jporz

@hotmail.com

142 คมจักร กลิ่นภักดี การศึกษาเพื่อสร้างแบบจำลองการไหลซึม สำหรับเขื่อนที่มีฐานรากเป็นหินผุ กรณีศึกษา เขื่อนดินปิดช่องเขาขาด เขื่อนสิริกิติ์ (The Study for Developing Seepage Model for Weathered Foundation Rock : A Case Study of Saddle Dike of Sirikit Dam) -

khomjak

@gmail.com

143 เจษฎา เฟื่องอักษร "" -

brazernty

@hotmail.com

144 เมฆ เมฆขาว ""-

huggy_9

@hotmail.com

145 ยุตติกร สินสุขศรีวิไล การกระจายหน่วยแรงในมวลดินจากฐานรากเสาเข็มโดยทฤษฎีอีลาสติก (Stress Distribution within Soil Mass from Piled Foundation by Elastic Theory) 2554

yoottigone.huang

@gmail.com

146 สิทธา จิตสามารถ "" -

djbig

@ymail.com

147 สูรย์ พัฒนาประทีป "" -

fritterguitar

@hotmail.com

148 อธิจิต สุขปัญญา "" -

atijit

@hotmail.com

149 อรรถพล แตระกุล อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงแรงดันน้ำช่องว่างที่มีผลต่อเสถียรภาพของลาดดิน กรณีศึกษา: ลาดดินคันทางบริเวณทางหลวงหมายเลข 1095 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Influence of Pore-water Pressure Change on Stability of Slope Case Study of Slope from Highway Route No.1095 Mae Hong Son Province) -

attapon_tae

@hotmail.com

150 จิตรกร ประสมศรี Development of Cyclic Pore Pressure Generation Model for Compacted Cohesive Soils : Cyclic Nonlinear Approach -

Jitrakon.mx

@hotmail.co.th

151 ฉัตรชัย รัตนอารีกุล "" -

my_dingding

@hotmail.com

152 ธนวรรณ วรรณวงษ์ คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวแข็งกรุงเทพฯ แบบคงสภาพ (Engineering Properties of Undisturbed Bangkok Stiff Clays) 2554

tanawan_60

@hotmail.com

153 ปณิธาน เต็งยะ สมบัติของดินเหนียวอ่อนที่ปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ปูนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม (Properties of Soft Clayey Soil Stabilized with Waste-based Cement) -

thepnt_onthai

@hotmail.com

154 วีริศ ถีราวุฒิ การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของเชิงลาดและระบบส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายไร้สายสำหรับเหมืองแม่เมาะ (Development of Slope Movement and Remote Monitoring System for Male Moh Mine) -

vris53

@yahoo.com

155 สมประสงค์ มีศิริ "" -

sudtirak_popeye_ku

@hotmail.com

156 ไกรโรจน์ มหรรณพกุล พฤติกรรมทางกลศาสตร์และแรงดันน้ำที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณฝน ซึ่งมีผลต่อเสถียรภาพของลาดดิน (Mechanical Behavior and Pore-Water Pressure Increase due to Rainfall with Applications on Stability of a Soil Slope) -

krm_jo321

@hotmail.com

157 ณรงค์ ปานข่อยงาม "" -

aom24_eng

@gmail.com

158 ธีรไนย์ นุ้ยมาก "" -

september88_13

@hotmail.com

159 พงศ์ดนัย พันธุ "" -

offtalent

@hotmail.com

160 พิชชาอร ศรีพานิช การพัฒนากำลังดินเหนียวอ่อนโดยใช้ซีเมนต์สังเคราะห์จากกากดินขาว (Strength Development of Soft Clay Stabilized with Cement Produced from Kaolin Waste) 2556

hola_beam

@hotmail.com

161 ยุทธนา บุญสินชัย การประยุกต์ใช้คอนกรีตพรุนสำหรับงานป้องกันเสถียรภาพลาดดิน (Applications of Porous Concrete for Slope Protections) 2556

moo_ku67

@hotmail.com

162 ณัฐพัชร์ ฤกษ์ชัยศรี เข้าปี 2555  

titan_prince

@hotmail.com

163 ดนัยณัฐ ถาวร "" -

slash.crossroad

@gmail.com

164 ทัศนัย แบ่งยอด "" -

tassanai_p

@hotmail.com

165 ธีรภัทร์ ศิริรัตนฉัตร "" -

sunshine-mild

@hotmail.com

166 นัฐวุฒิ พันธุพาน "" -

intania_nut

@hotmail.com

167 เบญจพล ประสพสม "" -

benjapon_pr

@hotmail.com

168 วิศรุต ไชยสูรยกานต์ "" -

chsrk.wisarut

@gmail.com

169 อภิชาต วงษา "" -

Abhichart_e61

@hotmail.com