หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
1. จงบอกวัตถุประสงค์ของการทำ Grain Size Analysis มาอย่างน้อย 5 อย่าง
 
2. Grain Size Distribution Curve คืออะไร เหตุใดจึงต้องหา
 
3. ใน Grain Size Distribution Curve เหตุใดจึง Plot ขนาดของเม็ดดิน(Diameter) ในรูปของ Log Scale
 
4. Cu และ Cc คืออะไร หาได้อย่างไร
 
5. ดิน Gap Grade คืออะไร
 
6. ใน Sieve Analysis มีสมมุติฐาน คืออะไร
 
7. Wet Sieve Analysis คืออะไร
 
8. Dry Sieve Analysis คืออะไร
 
9. เรามีเกณฑ์การใช้ Wet Sieve Analysis หรือ Dry Sieve Analysis เมื่อใด
 
10. ดินที่จะนำมาทำ Dry Sieve Analysis ได้ คือดินประเภทใดบ้างใน 5 อย่างนี้ (Gravel, Sand, Silt, Clay, Colloid)
 
11. เหตุใดดินตัวอย่างที่ท่านทำการทดลอง (ดินลูกรัง) จึงต้องทำ Wet Sieve Analysis
 
12. จงบอกที่มาของคำว่า “ตะแกรงเบอร์ 4 ถึงเบอร์ 200”
 
13. จงบอกขนาดของตะแกรงเบอร์ต่อไปนี้ในหน่วยมิลลิเมตร
ตะแกรงเบอร์ 4 ขนาด มม.
ตะแกรงเบอร์ 10 ขนาด มม.
ตะแกรงเบอร์ 40 ขนาด มม.
ตะแกรงเบอร์ 100 ขนาด มม.
ตะแกรงเบอร์ 200 ขนาด มม.
 
14. ในการทำ Sieve Analysis จะใช้ตัวอย่างดินแห้งทั้งหมดหนักกี่กรัม เพราะเหตุใด
 
15. ใน Sieve Analysis ท่านหา Percent Finer ได้อย่างไร
 
16. ใน Hydrometer Analysis มีสมมุติฐาน 4 อย่าง คืออะไร
 
17. ในการทำ Hydrometer Analysis จะใช้ดินแห้งกี่กรัม ในสารละลาย 1000 cc เพราะเหตุใด
 
18. เหตุใดต้องเติมสาร Dispersing Agent ลงในสารละลาย และสาร Dispersing Agent นี้มีชื่อว่าอะไร
 
19. สารละลายดินชนิดหนึ่งมีปริมาตร 875 ลบ.ซม. มีดินแห้ง 55 กรัม ดินมีค่า ถ.พ. เท่ากับ 2.65 จงคำนวณค่าความถ่วงจำเพาะของสารละลายนี้ (Gsolution = ???)
 
20. ในการทดลอง Hydrometer Analysis เหตุใดจึงต้องแบ่งการทดลองเป็น ก่อน 2 นาที และ หลัง 2 นาที
 
21. ให้อธิบายการ Calibrate Curve “A” และ “B”
22. ให้อธิบายการ Calibrate Curve “B” ที่ถูกต้อง
 
23. เหตุใดในการทดลอง Hydrometer Analysis จึงต้องจุ่ม Hydrometer ไว้ในน้ำเปล่าและต้องวางไว้ข้างๆ กระบอกตัวอย่างดินที่ทดลอง Hydrometer
 
24. เหตุใดจึงต้องวัดอุณหภูมิไว้ทุกครั้งที่อ่านค่า Hydrometer
 
25. จงอธิบาย Meniscus Correction “Cm” คืออะไร และหามาได้อย่างไร
 
26. เหตุใด Percent Finer (N) % ใน Hydrometer Analysis จึงต้องแปลงเป็น N’
 
27. ใน Hydrometer Analysis ท่านหา Percent Finer และหาขนาด diameter ได้อย่างไร
 
28. Effective Diameter คืออะไร หาได้อย่างไร
 
29. ความหมายของ Apparent Diameter ใน Sieve Analysis คืออะไร
 
30. ความหมายของ Equivalent Diameter ใน Hydrometer Analysis คืออะไร
 
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์